Què són les hores complementàries?

Avui parlem sobre què són les hores complementàries així com la seva diferència amb les hores extraordinàries.

Les hores complementàries únicament poden existir en els contractes a temps parcial i són aquelles hores ordinàries que es poden afegir a les que ja figuren al contracte de treball. D’entrada, la seva realització només pot ser exigida si existeix un pacte entre l’empresa i el treballador sobre les mateixes.

Hi ha dues modalitats possibles d’hores complementàries: les hores pactades i les d’acceptació voluntària.

A) Hores complementàries pactades: Són aquelles que requereixen un pacte específic, exprés i escrit. Es poden estipular a l’inici del contracte o durant la seva vigència. Per tant, no es poden imposar unilateralment per part de l’empresa.

  1. El pacte ha de recollir el número d’hores complementàries que l’empresari pot exigir al treballador. Aquestes no poden excedir del 30% de les hores ordinàries de treball objecte del contracte i, en cap cas, es podrà superar les hores de treball a jornada complerta. En aquest punt cal remarcar que els convenis col·lectius poden fixar percentatges diferents límits d’un 30% i un 60% de les hores ordinàries contractades.
  2. Aquest pacte únicament es pot formalitzar en el cas de contractes a temps parcial amb una jornada de treball no inferior a 10 hores setmanals en el seu còmput anual.
  3. Tret que convencionalment es pacti un termini inferior, el treballador ha de conèixer el dia i hora de realització amb un preavís mínim de 3 dies.
  4. Aquest pacte pot quedar sense efecte per renúncia del treballador, mitjançant preavís de 15 dies, una vegada s’hagi complert un any des de la seva celebració, sempre i quan succeeixin algunes de les següents circumstàncies: L’atenció de responsabilitats familiars, per necessitats formatives, per incompatibilitat amb un altre contracte a temps parcial.

B) Hores d’acceptació voluntàries: En els contractes a temps parcial de duració indefinida amb una jornada de treball no inferior a 10 hores setmanals en còmput anual, l’empresari pot, en qualsevol moment, oferir al treballador la realització d’hores complementàries d’acceptació voluntària. El número d’hores no pot superar el 15% ampliables al 30% por conveni col·lectiu.

El treballador pot negar-se a la realització d’aquestes hores, sense que això constitueixi conducte laboral sancionable.

Les hores complementàries es paguen com les hores ordinàries. El número d’hores i la seva retribució s’ha de reflectir en el full de salari. En tot cas, s’ha de respectar els límits legals de jornades i descans.

Tot i que en una propera entrada al blog explicarem què són les hores extraordinàries, és interessant apuntar breument quines són les principals diferències entre aquestes i les hores complementàries.

Com hem explicat, les hores complementàries únicament les poden realitzar els treballadors que tinguin un contracte a temps parcial. En canvi, les hores extraordinàries són hores de treball que superen la jornada laboral ordinària i, per tant, només la poden realitzar treballadors amb contracte a jornada complerta (només existeix l’excepció de la força major en els contractes a temps parcial).

La seva retribució és diferent ja que l’hora complementària es retribueix com l’hora ordinària i, en canvi, l’extraordinària es pot compensar amb descans o bé es pot retribuir com a mínim amb el valor de l’hora ordinària.

L’equip de Grup Girolex es posa a la teva disposició per a qualsevol consulta i/o aclariment en relació a les hores complementàries. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat legal que et mereixes.vel, tristique fringilla ut Curabitur facilisis id