A l’article d’avui donem resposta a una qüestió molt rellevant i que té una gran transcendència a l’àmbit de les relacions laborals. Dita qüestió és com pot controlar l’empresa l’ús que la persona treballadora fa dels aparells informàtics que posa a la seva disposició per du a terme les tasques laborals.

Sovint ens trobem amb progenitors que acudeixen al despatx i ens exposen que el fill major d'edat disposa d'una feina remunerada o bé que s'ha independitzat del nucli familiar. El dubte que els sorgeix és si cal sol·licitar l'extinció de la pensió d'aliments a través d'un procediment de modificació de mesures i si, en cas de no fer-ho, si es podria al·legar com a causa d'oposició en un procediment d'execució forçosa.

Primerament, és important manifestar que, d'una banda, d'acord amb el que disposa l'article 552-10 del Codi Civil de Catalunya, qualsevol cotitular pot exigir la divisió de l'objecte de la comunitat, en qualsevol moment i sense que sigui necessari expressar-ne els motius, llevat de les excepcions previstes en el propi article esmentat; i, de l'altra, que l'acció de divisió de la cosa comuna és una acció imprescriptible.

La societat actual es troba en una lluita per adaptar-se a una era caracteritzada pels canvis i les transformacions constants. Els Ordenaments Jurídics com a responsables de regular aquesta convivència en comunitat estan obligats a modificar-se i actualitzar-se amb la mateixa constància per atrapar un ritme frenètic i trepidant.

L'article 22.4 de la Llei d'Enjudiciament Civil (en endavant, LEC) ens recorda que en els procediments de desnonament de finca urbana o rústica per manca de pagament de les rendes o quantitats degudes per l'arrendatari finalitzaran si quan es requereix a l'arrendador, aquest paga al demandant (propietari) o posa a la seva disposició en el Tribunal o notarialment, dins del termini de 10 dies conferit en el requeriment (art. 440.3 LEC), l'import de les quantitats reclamades en la demanda i de totes aquelles que degui en el moment d'efectuar el pagament.
libero Praesent ut ultricies ipsum libero. leo dolor id mattis consequat. ut