Què és un pla d’igualtat i diversitat d’empresa?

El pla d’igualtat i diversitat d’una empresa és el conjunt de mesures encaminades a contribuir a erradicar la discriminació i assolir la igualtat de tracte o d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral.

El 14 de gener de 2021 va entrar en vigor el Real Decret 901/2020, de 13 d’octubre, que completava la regulació dels plans d’igualtat ja existents i modificava el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, amb l’objectiu d’implementar un seguit de mesures encaminades a respectar el dret a la igualtat de tracte, a la no discriminació i a l’oportunitat laboral entre els homes i les dones, així com de promoure i adaptar les mesures que evitin situacions d’assetjament sexual, discriminació i assetjaments per motius de gènere.

Quines empreses queden afectades per aquesta normativa?

El Reial Decret 901/2020 s’aplica a totes les empreses amb independència del nombre de treballadors en plantilla per tal que adoptin, prèvia negociació, mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

Tot i això, no totes les empreses queden obligades a elaborar i aplicar un pla d’igualtat i diversitat segons la nova regulació.

Quines són les empreses obligades a elaborar i aplicar un pla d’igualtat i diversitat?

Segons la normativa aplicable podem distingir entre tres supòsits atenent el nombre de treballadors que tingui una empresa:

  1. Les empreses que tenen una plantilla entre 151 i 250 persones treballadores han de tenir aprovat els plans d’igualtat des del passat 7 de març de 2020.
  2. Les empreses que tenen entre 101 i 150 persones treballadores, han de tenir aprovats els plans d’igualtat des del passat 7 de març de 2021.
  3. I les empreses que compten entre 50 i 100 persones treballadores han de tenir aprovat el pla d’igualtat a partir del pròxim 7 de març de 2022.

 

També, es preveu l’obligació de tenir un pla d’igualtat en el cas que ho estableixi el conveni col·lectiu aplicable o quan l’autoritat laboral ho hagués acordat en el marc d’un procediment sancionador.

Per altra banda, encara que una empresa no estigui obligada a tenir un pla d’igualtat i diversitat per llei, pot elaborar-lo i implementar-lo, prèvia consulta o negociació amb la representació legal de les persones treballadores i seguint els requisits del Reial Decret 901/2020.

Com s’elabora un pla d’igualtat i diversitat?

La primera etapa per elaborar un pla d’igualtat és recollir el compromís de l’empresa de treballar per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, formalitzar-lo i comunicar-lo a tota la plantilla.

Posteriorment, podem distingir entre les següents fases per elaborar el pla d’igualtat de l’empresa:

1. Constituir la Comissió d’Igualtat.

La Comissió d’igualtat és un dels pilars bàsics per elaborar el Pla d’Igualtat i està formada per un equip de treball compost per persones designades per la direcció de l’empresa o organització i la representació de les persones treballadores.

Aquesta Comissió ha de ser paritària i s’encarregarà de realitzar la diagnosi, proposar les mesures d’actuació, negociar el pla d’igualtat i fer el seu seguiment.

2. Diagnosi.

Inclou l’estudi detallat sobre la situació actual de les dones i els homes a l’empresa, tant en l’àmbit quantitatiu com qualitatiu, de manera que permet detectar les desigualtats existents i formular propostes d’actuació.

L’article 7 del Reial Decret 901/2020 inclou el contingut mínim que ha d’incloure el Pla d’igualtat d’una empresa, consistent en analitzar, des d’una perspectiva de gènere:

 • Procés de selecció i contractació.
 • Classificació professional.
 • Formació interna i/o contínua.
 • Promoció professional.
 • Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre les dones i els homes.
 • Exercici dels drets de conciliació de vida personal, familiar i laboral.
 • Infrarrepresentació femenina.
 • Prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

 

3. Definició d’objectius i mesures.

Després d’obtenir una diagnosi, el següent pas és establir les prioritats, els objectius i les línies d’estratègia que tindrà el pla d’igualtat, i les actuacions que es duran a terme per arribar-hi.

El pla d’igualtat es sotmetrà a negociació i un cop aprovat, es procedirà amb la seva redacció definitiva, establint un calendari de compliment.

4. Registre.

El Reial Decret 901/2020 estableix la inscripció obligatòria dels plans d’igualtat al Registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat (REGCON).

5. Implementació, seguiment i vigència del pla d’igualtat i diversitat.

Un cop elaborat el pla d’igualtat, aquest s’ha de posar a la pràctica, seguint el calendari de compliment establert.

Periòdicament, i a mesura que les accions es vagin executant, cal valorar el procés d’implantació del Pla, l’impacte de cada acció i els resultats obtinguts. Si es considera necessari, es podran introduir noves mesures per assolir els objectius esperats.

Hem de recordar, que la vigència dels plans d’igualtat i diversitat és de màxim 4 anys.

Quines sancions es preveuen si s’incompleix aquesta obligació?

No complir amb les obligacions en matèria de plans i mesures d’igualtat establertes per la Llei pot comportar la sanció amb una multa entre 625 i 6.250€, i en el cas que no s’elabori o s’apliqui el pla d’igualtat, o fer-lo incomplint manifestament els termes previstos, pot comportar la pena de multa entre 6.251 i 187.515€.

 

Des de Grup Girolex estem treballant continuament per tal que les empreses tinguin totes les facilitats per complir amb la nova regulació en matèria de plans d’igualtat i diversitat.velit, massa ipsum eget tempus Phasellus libero commodo efficitur. ut