Una família passejant

Pensió de viudetat i parelles de fet

Tenen dret a pensió de viudetat les parelles no casades que s’han constituït com a parella de fet (parella estable)? 

L’article 173.3 de la Llei General de la Seguretat Social diu que tindrà dret a la pensió de viudetat qui es trobés unit al causant en el moment de la seva defunció formant una parella de fet i acredités uns requisits econòmics; “(…) que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por ciento de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25 por ciento en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.

Aquest mateix article disposa que tindran la consideració de parella de fet, la constituïda com si d’un matrimoni es tractés i que no tinguessin vincle matrimonial amb una altre persona i acreditin una convivència estable i notòria amb caràcter immediat a la defunció del causant i amb una durada sense interrupció de com a mínim cinc anys. Aquesta parella de fet s’acreditarà mitjançant certificat d’inscripció en algun dels registres de parelles o document públic, que s’haurà d’haver produït amb una antelació mínima de dos anys abans de la data de defunció del causant. 

A les Comunitats autònomes, diu, complint amb el requisit de convivència esmentat, la consideració de parella de fet i l’acreditació es farà conforme a la legislació pròpia. Per tant a Catalunya, s’haurà de fer d’acord amb la legislació catalana. Ara bé, el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional (STC 40/2014) això últim, amb la qual cosa, segons STS de data 9/02/2015, rec. 1339/2014, per acreditar la constitució de la parella de fet s’haurà de complir amb el requisit d’inscripció en un registre de parella de fet amb una antelació mínima de dos anys abans de la data de defunció del causant o mitjançant document públic en la que consti la data. 

Per tant, per poder obtenir la pensió de viudetat s’hauran de complir els dos requisits. El primer, cinc anys de convivència abans de la mort de la parella, sense interrupció. El segon, que s’hagi formalitzat la inscripció en un registre de parelles de fet o mitjançant escriptura pública, com a mínim dos anys abans de la seva mort. Sense aquests dos requisits, no es tindrà dret a cobrar la pensió, encara que es compleixin els requisits de la llei Catalana per constituir una parella estables, que no exigeix el requisit de solemnitat (inscripció registre o document públic). 

STS de data 9 de febrer de 2015. REC. 1339/2014 

Si teniu algun dubte sobre pensions de viudetat, us podeu posar en contacte amb nosaltres per correu-etelèfon o Facebook.

Tags:


libero. non mi, adipiscing venenatis quis, ante. felis dolor. dolor