Quines són les noves mesures de conciliació familiars?

El passat dia 30 de juny va entrar en vigor les noves mesures de conciliació de la vida personal i professional, regulades al Real Decret 5/2023, de 28 de juny, que transposa parcialment la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeo i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors.

A l’article d’avui us detallem les novetats més importants les quals tindran molta rellevància en el dia a dia de la persona treballadora.

Mesures relatives als drets conciliatoris:

– Es reconeix el dret a sol·licitar l’adaptació de jornada per tenir cura dels fills/es majors de 12 anys, cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins el 2º grau i altres persones dependents quan aquestes convisquin en el mateix domicili i que per raons d’edat, accident o malaltia no es puguin valdre per si mateixes.

– S’amplia el dret a reduir la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari entre, al menys, 1/8 i un màxim de la meitat de la durada d’aquesta, a qui tingui cura directe del cònjuge o parella de fet o familiar consanguini de la parella de fet que no pugui, per malaltia o accident, valer-se per si mateix i no realitzi cap activitat retribuïda. També s’amplia per tenir cura de fills o persones a càrrec amb discapacitat greu menors de 26 anys, sempre que s’acrediti abans de complir els 23 anys i un grau de discapacitat superior al 65%.

– S’amplia l’excedència per cura de familiar a la cura del cònjuge o parella de fet i al familiar consanguini de la parella de fet.

Permisos no retribuïts amb suspensió de contracte de treball:

– S’estableix un nou permís parental per tenir cura dels fills/es o menors acollits per més d’un any que es podrà gaudir fins el moment que aquests compleixin 8 anys d’edat. La seva durada màxima és de 8 setmanes continues o discontinues i és un permís intransferible que es podrà gaudir de manera flexible. És un permís de caràcter no retribuït.

Permisos retribuïts

– Permís de 15 dies naturals en cas de registre de parella de fet (s’equipara al permís per matrimoni).

– S’amplia a 5 dies (abans eren 2) d’absència per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització però amb repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins el 2º grau inclòs el familiar per consanguinitat de la parella de fet, així com de qualsevol altre persona diferent a les anteriors si conviu amb la persona treballadora en el mateix domicili i requereix de la seva cura.

– 2 dies retribuïts (4 si requereix desplaçament) per mort del cònjuge, parella de fet o parents per consanguinitat o afinitat fins a 2º grau.

– 4 dies retribuïts per casos de força major degut a motius familiars urgents i imprevisible, com malaltia o accident que requereixi presència immediata.

 

L’equip de Grup Girolex es posa a la teva disposició per a qualsevol consulta i/o aclariment en relació als aspectes tractats en el present article. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat legal que et mereixes.ut amet, eleifend ipsum leo libero. dolor luctus sit sem, et,