Possibilitat de recuperació de l’habitatge arrendat per necessitat de l’arrendador

En el present article ens centrarem en la possibilitat de l’arrendador de poder denegar la pròrroga obligatòria del contracte i recuperar, per la seva necessitat o la dels seus parents més propers, l’habitatge cedit en arrendament, sota l’actual redactat, que és vigent des del 06 de març de 2019.

Com dèiem, la possibilitat de denegar la pròrroga obligatòria del contracte i recuperar l’habitatge està prevista en l’article 9.3 de la Llei d’Arrendaments Urbans (en endavant, LAU).

Aquest article disposa que per poder procedir a la recuperació de l’immoble és necessari que concorrin els següents requisits:

> Que hagi transcorregut el primer any de duració del contracte;

> Que l’arrendador sigui persona física;

> Que s’hagués previst en el contracte la facultat de recuperació de forma expressa;

> Que la necessitat sigui per ocupar l’habitatge arrendat per a destinar-lo a habitatge permanent de l’arrendador, per a si mateix, o dels seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial.

> La causa de necessitat ha de ser sobrevinguda a la firma del contracte.

Exercici de la facultat de recuperació

D’altra banda, per a exercitar aquesta possibilitat de denegar la pròrroga obligatòria del contracte i recuperar l’habitatge, l’arrendador haurà de comunicar-ho a l’arrendatari  conforme té la necessitat de fer ús de l’habitatge arrendat, especificant la causa o causes, almenys amb dos mesos d’antelació a la data en que l’habitatge es necessiti. Efectuada aquesta comunicació, l’arrendatari està obligat a entregar-lo en l’esmentat termini, excepte que s’ha convingut un altre pacte.

Què succeeix si l’arrendador o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial no ocupen l’habitatge?

Si transocrreguts tres mesos a comptar des de l’extinció del contracte o des de l’efectiu desalltojament de l’immoble, l’arrendador o els seus familiars no haguessin ocupat l’habitatge, l’arrendatari podrà optar entre:

> Exigir un nou contracte d’arrendament per un nou període de cinc anys, respectant les condicions contractuals existents al temps de l’extinció, així com una indemnització de les despeses que el desallotjament de l’habitatge li haguessin suposat, o bé;

> Ser indemnitzat per una quantitat equivalent a una mensualitat per cada any que quedés per complir fins a completar els cinc anys.

 

GRUP GIROLEX sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte.

 dapibus vel, mattis venenatis at ut leo. ut ut vulputate,