Preguntes més freqüents sobre la fiança en contractes de lloguer

En el moment de la celebració del contracte d’arrendament de finca urbana és obligatòria l’exigència i prestació de fiança en metàl·lic. Sovint sorgeixen dubtes en relació a aquest tràmit, és per això que en aquesta entrada del blog resoldrem les preguntes més freqüents.

 

És obligatori dipositar la  fiança a l’INCASÒL?

 

Sí. La inscripció dels contractes de lloguer a l’INCASÒL és obligatòria per l’arrendador segons disposa l’article 36.1 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) en relació amb l’art. 2 de la Llei 13/1996 sobre Registre i Dipòsit de Fiances.

 

Quin és el termini per dipositar la fiança a l’INCASÒL?

 

La fiança s’ha de dipositar en el termini de dos mesos a comptar des de la data de signatura del contracte d’arrendament (article 3 de la Llei 13/1996).

Transcorregut el termini establert de dos mesos, s’apliquen els recàrrecs següents sobre l’import de la fiança legal:

  • el 5% si no supera els 3 mesos de demora
  • el 10% si la demora és d’entre 3 i 6 mesos
  • el 15% si la demora és d’entre 6 i 12 mesos
  • el 20% si la demora supera els 12 mesos (en aquest últim cas, s’apliquen els interessos de demora que s’hagin meritat a comptar des del termini establert per dipositar la fiança).

 

En qualsevol cas, l’import màxim del recàrrec de demora (no inclosos els interessos) no pot superar els 1.500 euros.

 

Com es pot saber si una fiança s’ha dipositat a l’INCASÒL?

 

El Registre de fiances té caràcter administratiu però no és públic. Per tant, només hi poden tenir accés les parts contractants (arrendador/a, arrendatari/ària) respecte de l’existència o de les condicions d’un contracte o del dipòsit de la fiança.

També hi poden accedir aquelles persones que acreditin un interès legítim (article 7 del Decret 147/1997) o qualsevol persona degudament autoritzada per una de les parts indicades.

 

Qui pot sol·licitar la devolució de la fiança?

 

La persona arrendadora o propietària del local o habitatge o qualsevol persona degudament autoritzada per una d’aquestes, un cop el contracte de lloguer s’hagi extingit.

 

De quin temps disposa l’arrendador per retornar la fiança a l’arrendatari?

 

L’import de la fiança que la part arrendadora hagi de retornar a la part arrendatària al final de l’arrendament, meritarà l’interès legal transcorregut un mes des de la data de lliurament de claus, si en aquest període no ha estat retornada a la part arrendatària (art. 36.4 de la Llei d’Arrendaments Urbans).

 

Des de Girolex restem a la teva total disposició per a resoldre qualsevol dubte o aclariment en relació a aquest aspecte.

 consectetur Nullam quis libero elementum ultricies vulputate, venenatis, in leo. sit non