Novetat legislativa: La nova ajuda de 250€ mensuals als joves per pagar el lloguer

El passat 19 de gener de 2022 el Govern va publicar el nou Reial Decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el bo jove de lloguer i el pla d’habitatge 2022-2025, que inclou totes les ajudes que les comunitats autònomes poden convocar en matèria d’habitatge, amb excepció del País Basc i Navarra.

Bo de lloguer jove

Per tal de facilitar l’accés a l’habitatge el Govern ha adoptat el bo per al lloguer jove, consistent en 250€ mensuals per a pagar els lloguers de fins a 600€ per pis o 300€ per habitació.

Tot i així, es preveu que les comunitats autònomes podran incrementar aquest límit màxim fins a 900€ mensuals quan així ho justifiquin estudis actualitzats sobre l’oferta de l’habitatge de lloguer i que acreditin aquesta necessitat. En el cas del lloguer d’habitació aquest màxim podria arribar fins a 450€.

Quins requisits s’han de complir?

La norma estableix que podran ser beneficiaris de l’ajuda del bo de lloguer jove les persones físiques majors d’edat que reuneixin aquests requisits:

  1. Tenir fins a 35 anys en el moment de sol·licitar l’ajuda.
  2. Ser nacional espanyol o d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o amb el parentesc determinat per la normativa que sigui d’aplicació. Els estrangers no comunitaris hauran de trobar-se en situació d’estada o residència regular a Espanya.
  3. Ser titular o estar en condicions de subscriure com a arrendatari un contracte d’arrendament d’habitatge segons la Llei 29/1994, de 25 de novembre, d’Arrendaments Urbans o, en qualitat de cessionari d’un contracte de cessió d’ús. En el cas del lloguer d’habitació no és exigible que la formalització sigui en els termes de la Llei 29/1994.
  4. Disposar almenys d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals, incloses les de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat o cedit o a arrendar o a cedir, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió, iguals o inferiors a 3 vegades l’Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples. En el supòsit del lloguer d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge, només es considerarà el de la persones física arrendatària.

 

S’entendrà com a font regular d’ingressos els treballadors per compte pròpia o aliena, el personal investigador en formació, les perceptores d’una prestació social públic de caràcter periòdic, sempre que puguin acreditar una vida laboral, almenys, tres mesos d’antiguitat, en els sis mesos immediatament anteriors al moment de presentar la sol·licitud o una durada prevista de les fons d’ingressos, d’almenys, sis mesos a comptar des del dia de la seva sol·licitud.

Condició d’habitatge habitual i permanent

L’habitatge o habitació llogada o cedida haurà de constituir la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària, havent-se d’acreditar amb el corresponent volant d’empadronament.

Compatibilitat amb altres ajudes

Aquesta ajuda no és compatible amb altres ajudes de lloguer que posin en marxa les comunitats autònomes, però sí amb altres prestacions no contributives de la Seguretat Social i amb altres ajudes de lloguer que recull el Pla estatal d’habitatge 2022-2025.

Termini de la concessió i retroactivitat de la sol·licitud

L’ajuda es concedirà a les persones beneficiàries per un termini de dos anys, qui hauran de comunicar de seguida qualsevol modificació de les condicions o requisits que van motivar aquest reconeixement.

 

Actualment, aquesta ajuda encara no es pot sol·licitar, ja que les comunitats autònomes han d’aprovar la seva regulació. De moment, tot sembla apuntar que tindrà caràcter retroactiu, així que si finalment es concedeix l’ajut, es pagarà la mensualitat des del mes de gener de 2022.

 id tempus Curabitur justo vel, eget sit Sed id, Aenean commodo tristique