És possible acordar una pensió d’aliments en casos de guarda i custodia compartida entre els progenitors?

La resposta és sí.

Quan ens trobem davant una situació en que la guarda i custodia s’exerceix de forma compartida entre els progenitors, habitualment, la distribució del temps que cada progenitor passa amb el seu fill o filla menor és idèntica o substancialment idèntica. Per tant, per norma general, les despeses que han de sufragar els progenitors, des de la perspectiva del temps que passen amb cadascun d’ells, pels aliments del menor, en conseqüència, són idèntiques o substancialment idèntiques.

No obstant, en aquest sentit l’article 233-10.3 del Codi Civil de Catalunya estableix que la manera d’exercir la guarda no altera el contingut de l’obligació d’aliments envers els fills comuns, si bé cal ponderar el temps de permanència dels menors amb cadascun dels progenitors i les despeses que cadascun d’ells hagi assumit pagar directament.

D’aquesta manera, en un supòsit de guarda compartida en el que s’acredita que la capacitat econòmica d’un dels progenitors és molt superior a la de l’altre, resulta necessari establir una pensió d’aliments a favor de fill/a menor en comú i abonada al progenitor que compte amb menys recursos econòmics per cobrir les necessitats i despeses ordinàries del fill o filla en comú, per evitar que aquesta desigualtat econòmica entre un i altre progenitor pugui alterar i incidir en l’estabilitat o preferències del menor.

La jurisprudència de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, exposada a les Sentències núm. 29/2008, de 31 de juliol, núm. 9/2010, de 3 de març i núm. 38/2013 de 30 de maig, estableix que “en el cas de guarda compartida no cessa l’obligació d’aliments en funció de les necessitats del menor o menors i possibilitats dels pares, per la qual cosa en cas que s’acrediti que la capacitat econòmica d’un dels progenitors és superior a l’altre per evitar que les possibles desigualtats econòmiques puguin alterar l’estabilitat del menor i incidir en les preferències, es pot optar per compensar la menor capacitat econòmica d’un d’ells per un sistema de compte comú o per l’establiment d’una pensió d’aliments a favor del menor lliurada al progenitor que tingui una menor capacitat econòmica, i això encara que el temps de permanència amb els fills/filles sigui idèntic”.

 

 vulputate, nec leo amet, ut libero id mi, dolor