És necessari esperar a la notificació personal del decret que finalitza el procediment monitori per a instar l’execució?

En la present publicació tractarem aquesta qüestió que, en la nostra opinió, entenem que s’ha de resoldre en sentit negatiu com exposarem a continuació. 

Antecedents – Supòsit de fet

El supòsit de fet parteix que un Jutjat de primera instància denega el despatx d’execució per la falta de notificació a la part demandada del decret que posa fi al procediment monitori previ del que porta causa la posterior execució perquè entén (el jutjat) que la resolució no és ferma, tot i no haver atès el deutor, prèviament, el requeriment de pagament ni haver comparegut en el procés monitori.

 

Què diu la normativa i quina és la postura de les Audiències Provincials?

En primer lloc, l’article 816 de la LEC estableix que si “el deudor no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de esta Ley”.

Tot i la claredat del precepte, com hem anticipat, a la pràctica no està exempt de problemes emparant-se en la falta de fermesa de la resolució que posi fi al procediment per manca de notificació a la part demandada o en el termini d’espera que preveu l’article 548 LEC.

Dita qüestió ha estat resolta de forma majoritària per les Audiències provincials conforme no és necessari esperar el termini de vint dies a comptar des de la fermesa per a despatxar execució, d’acord amb el 548 LEC, ni tampoc és requisit indispensable la fermesa o la notificació del decret que posa fi al procediment monitori al deutor.

És a dir, la falta de fermesa de la resolució judicial indicada no impedeix el despatx d’execució quan ho sol·licita el creditor.

En conseqüència, entenem que la resolució dictada pel Jutjat d’instància, de denegar el despatx d’execució no és ajustada, i per tant sí s’ha d’admetre a tràmit la mateixa i prosseguir amb l’execució. 

 

Què passaria si la resolució que denega el despatx d’execució adquireix fermesa per no interposar-se recurs? Podríem interposar una segona execució?

En aquest cas el supòsit de fet és està estretament lligat amb el que s’ha exposat anteriorment.

 

Antecedents – Supòsit de fet

Es dicta resolució per part del Jutjat d’instància en el que es denega el despatx d’execució per falta de notificació a la part demanda del Decret que posa fi al procediment monitori, al no ser dita resolució ferma, sens perjudici que la part demandant pugui presentar nova demanda executiva una vegada adquireixi fermesa. 

Posteriorment, es presenta nova demanda executiva, la qual, novament, és desestimada, denegant-se el despatx d’execució. En aquest cas, el Jutjat basa la seva fonamentació d’acord amb el que disposa l’article 552.3 de la LEC a l’haver-se denegat una primera execució basada en el mateix títol executiu, remetent a la part al declaratiu corresponent.

 

Consideracions jurídiques

A diferència de l’anterior supòsit, estem davant d’una segona demanda que s’interposa una vegada s’ha subsanat el defecte processal advertit inicialment (la manca de fermesa del Decret de finalització del monitori), denegant-se l’admissió de la demanda executiva.

És molt il·lustrativa la Interlocutòria dictada per la secció 1a de l’Audiència Provincial de Girona de data 16 de desembre de 2020 que resol la qüestió al respecte, que es basa amb els motius exposats anteriorment. 

En aquest sentit, l’Audiència té en compte, en primer lloc, que per a l’inici de l’execució no és necessari esperar a la fermesa del Decret de finalització del procediment monitori i, en segon lloc, conforme la resolució amb la que finalitza el monitori previ sense oposició ni compareixença del demandat, no és una Interlocutòria que despatxa execució, sinó el títol executiu, que d’acord amb l’article 517.2.9è LEC permet al demandant interposar la demanda interessant l’execució.

En aquest cas, l’Audiència Provincial, estima el recurs formulat de forma encertada al nostre entendre i revoca la resolució impugnada. 

En conseqüència, i com hem vist, tant en un supòsit com en l’altre, ja sigui per denegar el despatx d’execució per la falta de notificació a la part demandada del decret que posa fi al procediment monitori o bé per fonamentar la denegació via article 552.3 LEC per la interposició d’una segona demanda, entenem que en ambdòs casos sí seria procedent i s’hauria de despatxar execució davant de la petició efectuada pel creditor.

 

GIROLEX ESPAI JURÍDIC sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat que et mereixes.ipsum quis vel, elit. ut Donec