Com es calcula la indemnització per acomiadament improcedent?

Aquest article és de caràcter pràctic i consisteix en explicar com es calcula la indemnització que correspon a l’acomiadament improcedent.

L’article 56 de l’Estatut dels Treballadors ens diu que en cas que l’acomiadament es qualifiqui com a improcedent  es genera un dret d’opció que consisteix en:

a) Readmissió del treballador en les mateixes condicions que reeixien abans que es produís la decisió extintiva, amb l’abonament dels salaris de tramitació corresponents.

b) Indemnitzar a la persona treballadora, aquesta opció és la que convalida l’extinció del contracte de treball que s’entén produït des de la data del cessament efectiu en el treball.

Aquest dret d’opció és exercit normalment per l’empresa, tot i que en alguns supòsits (com és el cas dels representants legals dels treballadors) la facultat d’escollir la tindrà la persona treballadora.

Dit això, pel cas que s’opti per la segona opció, la indemnització legal es fixa en funció de la data de formalització del contracte de treball:

1.    Per aquells contractes formalitzats des del 12 de febrer de 2012, la indemnització serà de 33 dies de salari per any de servei fins a un màxim de 24 mensualitats.

2.    En cas dels contractes formalitzats abans del 12 de febrer de 2012, el càlcul de la indemnització es realitza en dos trams:

–       Un primer tram: Pel temps de prestació de servei anterior al 12 de febrer de 2012 on el càlcul es realitza  a raó de 45 dies de salari per any de servei, màxim 42 mensualitats.

–       Un segon tram: Pel temps de prestació de servei posterior al 12 de febrer de 2012 a raó de 33 dies per any de servei, màxim 24 mensualitats.

 

Quins són els elements a tenir en compte per fer el càlcul?

 

1-    Antiguitat de la persona treballadora: La indemnització es fixa en funció de l’antiguitat, que vindrà determinada per l’inici de la relació laboral (llevat els fixes discontinus).

2-    El salaris a efectes d’indemnització, que serà, normalment (amb excepcions), el salari de l’últim mes sencer que la persona hagi treballat. Cal remarcar que únicament computen com a salari aquells conceptes que tinguin caràcter salarial. És a dir, no computaran, per exemple, les dietes o el plus de transport.

 

Exemple de com calcular una indemnització per acomiadament improcedent:

 

Dades bàsiques de la relació laboral

Inici relació laboral 5 de maig 2008
Final de la relació laboral 20 de juny de 2016
Salari 2500 euros prorratejats a 12 pagues

 

El primer que hem de calcular és el salari diari. Per saber-ho, multiplicarem els 2500 euros x 12 mesos i obtenim com a resultat la quantitat de 30.000 euros. El salari anual el dividim entre 365 dies i obtenim la quantitat de 82,19 en concepte de salari diari.

Seguidament, hem de convertir l’antiguitat en mesos treballats. Ho fem de la següent forma:

Fins el 12 de febrer de 2012, han passat un total de 46 mesos.

Des del 12 de febrer de 2012 fins el 20/06/2016 han passat un total de 53 mesos.

 

Càlcul

– Primer tram: Són 45 dies per any treballat.

Per tant, el que farem és dividir els 45 dies entre 12 (mesos) = 3,75.

Tot seguit, multiplicarem 3,75 x 46 (els mesos) x 82,19 (el salari diari) = 14.177,77 euros.

– Segon tram: Són 33 dies per any treballat.

33 dies dividit entre 12 (mesos) = 2,75.

Tot seguit, multiplicarem 2,75 x 53 (els mesos) x 82,19 (el salari diari) = 11.979,19 euros

Per tant, la persona treballadora rebria 14.177,77 + 11.979,19 = 26.156,96 euros.

Per últim, sempre hem de comprovar si se supera el topall legal (42 mensualitats respecte el primer tram, 24 respecte el segon).

El topall de les 42 mensualitats seria:

42 x 30 (dies)= 1260 dies de salari.

1260 x 82,19 (salari dia) = 103.559,4 euros.

El topall de les 24 mensualitats seria:

33 x 30 = 720 dies de salari.

720 x 82,18 (salari dia) = 59.169,6 euros.

En definitiva, al no superar cap topall, la indemnització de la persona treballadora en aquest cas és de 26.156,96 euros.

 

L’equip de Grup Girolex es posa a la teva disposició per a qualsevol consulta i/o aclariment en relació a les hores complementàries. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat legal que et mereixes.felis lectus libero dolor consequat. Lorem Phasellus Donec justo ultricies elementum