Coneixes el procediment monitori?

És un tipus de procediment judicial senzill que permet el pagament d’un deute dinerari de qualsevol import, sempre que aquest sigui líquid, determinat, vençut i exigible

El deute s’ha d’acreditar mitjançant els documents que preveu la llei com, per exemple, factures, albarans d’entrega, certificacions, etc.

Aquest procediment comença amb la petició efectuada pel creditor, en la que ha d’indicar qui és el deutor, el seu domicili, l’origen i la quantia del deute, acompanyant-se els documents abans indicats. 

Cal tenir en compte que per a la presentació de la petició inicial del procediment monitori no és preceptiva la intervenció d’advocat i procurador.

Efectuada la petició inicial, i un cop admesa a tràmit, es produeix el requeriment de pagament al deutor, qui pot dur a terme una de les tres conductes següents:

Pagar la quantitat reclamada;

Comparèixer i oposar-se esmentant de forma fonamentada i motivada els motius pels que al seu entendre no deu la quantitat reclamada. En aquest cas, l’assumpte es resoldrà definitivament en el judici declaratiu que correspongui;

– En cas de no pagar ni comparèixer esgrimint els motius d’oposició, es despatxarà execució contra el deutor procedint a l’embargament dels seus béns i drets.

Per tant, aquest procediment resulta idoni bé per forçar a que el deutor pagui la quantitat deguda o bé perquè comparegui i s’oposi; atès que, en cas contrari, es podrà despatxar execució contra ell, i es podran embargar els béns dels que sigui titular, meritant-se a més els corresponents interessos.

 

Si et trobes en alguna d’aquestes situacions no dubtis en contactar-nos, des de Girolex estarem encantats de resoldre tots els dubtes.dolor leo nunc risus sed Phasellus Praesent tempus dictum