Com puc intervenir en un procediment judicial quan no sóc el demandant ni el demandat?

L’article 13 de la Llei d’Enjudiciament Civil (en endavant, LEC) tracta la qüestió de la intervenció de subjectes originàriament no demandants ni demandats.

El precepte estipula que mentre es trobi pendent un procediment, podrà ser admès com a demandant o demandat, qui acrediti tenir interès directe i legítim en el resultat del plet.

Tanmateix, cal tenir en compte que la sol·licitud d’intervenció no suspendrà el curs del procediment, ni tampoc es retrotrauran les actuacions, però l’intervinent serà considerat part en el procediment a tots els efectes i podrà defensar les pretensions que ja estiguin introduïdes o les que el propi intervinent pugui formular, sempre i quan tingués oportunitat processal per a fer-ho.

També es permetrà a l’intervinent les al·legacions necessàries per a la seva defensa, i podrà utilitzar els recursos que corresponguin contra les resolucions que estimi perjudicials per al seu interès.

Un dels exemples més il·lustratius del que s’acaba d’exposar fins ara és el supòsit que un progenitor promou un procés per a l’adopció judicial de mesures de suport a una persona amb discapacitat prescindint de l’altre. Més enllà d’aprofundir en el debat de si és una decisió inherent a la pàtria potestat o no, ens volem centrar exclusivament en l’efecte del present article.

El cas concret es configura de la següent manera: un progenitor promou el procediment esmentat del seu descendent, d’acord amb l’article 757 LEC, sense tenir en compte, com avançàvem, a l’altre, més enllà que aquest darrer sigui escoltat en el procediment com a familiar directe, en virtut de l’article 759 de la LEC.

En aquests casos resulta indiscutible la legitimació del progenitor que no ha promogut la acció, atès que l’article 13 de la LEC admet la seva intervenció en el procediment, al tenir interès directe i legítim en el resultat del plet.

Cal tenir en compte que en aquests procediments ha de resoldre’s la qüestió principal, que és la declaració d’incapacitat, però també, quan s’hagi interessat, la determinació de la persona que conforme a la llei haurà d’assistir o representar a aquest i vetllar per ell. En cas contrari, entenem que no admetre la personació de la persona interessada vulneraria l’article 24 de la Constitució Espanyola, per veure’s afectat el dret a la tutela judicial efectiva.

 

Des de Girolex Espai Jurídic sempre estarem a la vostra disposició per a qualsevol consulta i/o aclariment al respecte. Estarem encantats d’ajudar-te i oferir-te la tranquil·litat que et mereixes.

 

 commodo Curabitur libero felis leo risus leo. ut odio