Reducció de jornada per voluntat de l’empresari

L’article 12.4 e) de l’Estatut dels treballadors disposa expressament que no es pot imposar de manera unilateral o a conseqüència d’una Modificació substancial de les condicions de treball (art. 41.1 ET) la conversió d’un contracte a temps complet en un a temps parcial. Excepte el que disposa l’article 47.2 ET. És a dir, la reducció de jornada per part de l’empresari de manera unilateral no està permesa per l’ordenament jurídic. 

Així, l’article 47.2 de l’Estatut diu que la jornada de treball podrà reduir-se per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció d’acord amb el procediment previst (art. 47.1 ET). Aquesta reducció tindrà com a límits quantitatius, un mínim d’un 10 % i un màxim del 70% de la jornada de treball. Durant aquesta reducció no es podran realitzar hores extraordinàries –excepte les de força major. La reducció tindrà un caràcter temporal, sense que s’hagi fixat la temporalitat que dependrà de la causa justificativa. No hi ha dret a cobrar indemnització, però si la prestació de desocupació. 

El treballador podrà impugnar la decisió empresarial davant la jurisdicció social que declararà la mesura justificada o injustificada. En aquest últim cas, la sentència declararà la reposició del treballador a la situació anterior, condemnant a l’empresari al pagament dels salaris deixats de percebre. 

L’empresari haurà de comunicar-ho a l’autoritat laboral i obrirà un període de consultes amb els representants dels treballadors de durada no superior a 15 dies que podrà acabar amb acord o desacord. L’autoritat laboral comunicarà la decisió empresarial a l’entitat gestora de la prestació de desocupació als efectes de que els treballadors afectats cobrin la prestació d’atur per la jornada reduïda durant el període de reducció, art. 208.1 LGSS. 

Per tant, si l’empresa si vol reduir la jornada de treball, haurà de seguir el procediment esmentat, que tindrà caràcter temporal i amb els límits contemplats per la norma. El treballador tindrà dret a cobrar la prestació d’atur. En el cas que s’imposi al treballador una reducció de jornada, aconsellem no acceptar-la, si no es fa seguint el procediment esmentat, que és l’únic que possibilita cobrar la prestació d’atur per la jornada reduïda i durant el termini de reducció. Sobre la possibilitat de negar-se a acceptar la reducció unilateral i fora d’aquest procediment, la directiva comunitària 97/81/CE, de 15 de desembre de 1997  disposa que no tindrà efectes negatius per als treballadors.in nunc porta. Aenean dictum lectus