Accidents de Treball: conceptes bàsics

Si has patit un accident en el teu treball i et queda algun dubte referent als aspectes bàsics i mecànica de funcionament posterior a l’accident, no dubtis a consultar-nos; la primera visita sempre és gratuïta!

Accident de treball (AT) (article 115 del Reial decret legislatiu 1/1994)

1– S’entén per accident de treball tota lesió corporal que el treballador/a pateixi com a conseqüència del treball que executi per compte d’altri. (*)

2– Es consideraran accidents de treball:

– Els accidents que pateixi el treballador/a a l’anada o a la tornada del lloc de treball (accidents in itinere).

– Els accidents que pateixi el treballador/a amb ocasió o com a conseqüència de l’acompliment de càrrecs electes de caràcter sindical així com els que tenen lloc a l’anada o a la tornada del lloc on s’exerceixen les funcions pròpies d’aquests càrrecs.

– Els que tenen lloc amb ocasió o per conseqüència de tasques que tot i ser diferents de les de la seva categoria professional, executi el treballador/a en compliment de les ordres de l’empresari/ària o espontàniament en interès del bon funcionament de l’empresa.

– Els que tenen lloc en actes de salvament i en altres de naturalesa anàloga, quan, uns i altres, tinguin connexió amb el treball.

– Les malalties, no incloses com a malalties professionals, que el treballador pugui contraure amb motiu de la realització del seu treball sempre que es provi que la malaltia es va produir per l’execució d’aquest treball.

– Les malalties o defectes, patits amb anterioritat pel treballador/a que s’agreugin com a conseqüència de la lesió constitutiva de l’accident.

– Les conseqüències de l’accident que resultin modificades en la seva naturalesa, duració, gravetat o terminació, per malalties intercurrents, que constitueixin complicacions derivades del procés patològic determinat per l’accident mateix o que tinguin el seu origen en afeccions adquirides en el nou mitjà en què s’ha situat el pacient per a la seva curació.

3– Es presumeix, si no hi ha prova en contra, que són constitutives d’accident de treball les lesions que pateixi el treballador/a durant el temps i el lloc de treball.

4– No obstant el que estableixen els apartats anteriors, no tindran la consideració d’accident de treball:

– Els accidents que tenen lloc degut a força major estranya al treball.

– Els accidents que siguin deguts a dol o imprudència temerària del treballador accidentat.

5– No impedirà la qualificació d’accident de treball algun dels fets següents:

– La imprudència professional que és conseqüència de l’exercici habitual d’un treball i que derivi de la confiança que aquest inspira al treballador/a.

– La concurrència de culpabilitat civil o criminal de l’empresari, d’un company de treball de la persona accidentada o d’un tercer, a no ser que no tingui cap relació amb el treball.

S’estableix l’obligació de comunicar a l’autoritat laboral els accidents de treball amb baixa.

S’estableix l’obligació de comunicar a l’autoritat laboral la relació d’accidents de treball sense baixa mèdica.

S’estableix l’obligació de comunicar a l’autoritat laboral la relació d’altes o defuncions.

S’estableix l’obligació de comunicar a l’autoritat laboral la comunicació urgent d’accidents de treball.

(*) Els treballadors autònoms també poden accedir a les contingències d’accident de treball i malaltia professional amb caràcter voluntari si cotitzen per aquests conceptes.odio felis Praesent Donec felis commodo