Pot un soci d’una societat demanar de forma cautelar la suspensió d’acords socials quan no ostenta dita condició en la convocatoria de la Junta?

En primer lloc, i abans d’entrar en l’anàlisis de la qüestió, cal fer esment al concepte de mesura cautelar. En aquest sentit, la Interlocutòria dictada per l’Audiència Provincial de Toledo, de data 3 de novembre de 2011 (ROJ: AAP TO 126/2011), les entén com un “expediente mediante el cual se persigue la efectividad de la resolución que en su día pueda recaer en el litigio”

Tot sol·licitant de les mesures cautelars ha de complir amb els tres requisits que estableix la llei per a la seva adopció i que es regulen en l’article 728 de la Llei 1/2020, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil (BOE núm. 7, de 08 de gener), i aquests són: el fumus boni iuris (aparença de bon dret); el periculum in mora (perill en la demora), i el deure de prestar caució suficient.

D’altra banda, i més enllà de la legitimació activa que ha de coincidir amb el demandant en el procés principal o, en cas que no s’hagi instat, en el futur demandant; i que la passiva l’ostentarà el demandat del procediment o qui ho sigui en el futur, volem fer esment amb aquella que ha de reunir el soci que pretengui la suspensió cautelar d’un acord social.

En aquest sentit, l’article 727.10è LEC, atorga legitimació per a interessar la suspensió d’acords socials, al demandant o demandants que ostenti/n l’1 o el 5 per 100 del capital social, en funció de si la societat demandada hagués emès valors o no en mercat secundari oficial.

 

En quin moment s’ha d’ostentar la condició de soci?

El moment en el que s’ha d’ostentar aquesta condició és en el moment de la celebració de la Junta, no essent necessari, en conseqüència, que concorri dita condició en el moment de la convocatòria de la Junta (en particular, cal destacar la Interlocutòria de l’AP de Madrid (Sec. 28ª), de 14 de febrer de 2020 (ROJ: AAP M 1097/2020)).

 

GIROLEX ESPAI JURÍDIC sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat que et mereixes.neque. luctus eget Lorem justo libero ut quis ultricies facilisis tristique dictum