Pot el treballador extingir el contracte de treball si l’empresa no li paga estant de baixa?

D’acord amb l’Estatut dels treballadors, un treballador podrà extingir el contracte de treball per incompliments de l’empresari. En quins casos pot interessar al treballador resoldre el seu contracte de treball? Doncs bé, són molts treballadors que avui en dia es veuen abocats a aquesta situació, quan porten mesos sense cobrar les seves retribucions o bé quan no cobren la prestació per estar de baixa laboral (Incapacitat temporal) i per tant, no tenen cap ingrés per mantenir ell i a la seva família. 

L’extinció del contracte de treball per l’impagament reiterat de la prestació econòmica d’incapacitat temporal a l’empara de l’article 50.1 c) de l’Estatut dels treballadors ha estat resolta per moltes sentències del Tribunal Suprem, entre elles les de 26 de juliol de 2012, rec. 4115/2011, la de 3 de desembre de 2012 i la de 25 de febrer de 2013.

Aquesta última es diu que en matèria d’incompliments empresarials, l’obligació de pagament puntual de les retribucions ha experimentat una tendència cap a l’objectivació dels incompliments. Així, i) no és exigible la culpabilitat en el incompliment de l’empresari, ii) perquè prosperi la causa resolutòria basada en la manca de pagament o retards continuats en el incompliment empresarial s’exigeix exclusivament el requisit de la gravetat en el incompliment i iii) afegeix que aquest criteri objectiu de valoració del retard continuat, reiterat o persistent en el pagament de la retribució no s’aprecia quan el retard no supera els tres mesos, STS 25/09/1995, rcud 756/1995. 

Així, en la sentència examinada, TS de data 16/01/2015, rec. 257/2014, la manca de pagament de la prestació d’Incapacitat Temporal (la prestació per estar de baixa), per un temps superior a tres mesos, és equiparable a la manca de pagament de salaris i es tracta d’un incompliment greu de l’empresari. La conseqüència és que el treballador podrà demanar l’extinció del seu contracte de treball a l’empara de l’article 50.1. c) de l’Estatut dels treballadors. 

Si el treballador demana l’extinció i el tribunal resol favorablement la seva pretensió, el treballador podrà deixar de treballar per l’empresari i tindrà dret a la mateixa indemnització per acomiadament improcedent de 45/33 dies per any treballat. També tindrà dret a cobrar la prestació per desocupació. 

Per tant, en aquells casos en els que l’empresari no ingressa les retribucions econòmiques per prestacions d’incapacitat temporal o per salari als treballadors, aquests poden sol·licitar l’extinció del seu contracte de treball. Un cop resolta favorablement l’extinció, podran deixar de treballar de manera indemnitzada. La indemnització serà la mateixa que per acomiadament improcedent. Tindran dret a prestació per desocupació, ja que la seva situació tindrà la consideració de situació legal de desocupació, art. 208.1.1 e) de la llei general de la seguretat social (LGSS). 

Si teniu algun dubte sobre el vostre contracte de treball, us podeu posar en contacte amb nosaltres per correu-etelèfon o Facebook.

Tags:


Lorem ipsum libero luctus leo commodo venenatis odio id fringilla