En què consisteix la nova pròrroga dels ERTO?

La finalització del mes d’agost i el començament del mes de setembre, va ser encarat amb molta incertesa per les empreses que més han patit les restriccions imposades per les autoritats governamentals per tal de contenir la propagació de la Covid 19. Com ha sigut notori, molts sectors o bé tenien restriccions d’aforament o, directament, encara estaven tancats i no podien exercir la seva activitat. Aquestes empreses veien amb preocupació el fet que a data 30 de setembre finalitzessin els ERTO i no sabien com actuar, en tant que no podien donar ocupació efectiva als seus treballadors.

Finalment, el passat 29 de setembre es va aprovar el Reial Decret Llei 18/2021 de mesures urgents per la protecció de l’ocupació, la reactivació econòmica i la millora del mercat de treball on, entre d’altres aspectes, es regula la prorroga dels ERTO vigents a data 30 de setembre de 2021 i fins el pròxim 28 de febrer de 2022.

Per tal de que s’autoritzi l’esmentada prorroga s’haurà de presentar per part de les empreses o entitats titulars, una sol·licitud davant l’autoritat laboral que va autoritzar l’expedient corresponent, entre el 1 i el 15 d’octubre de 2021.

No obstant, en cas que no es presenti cap sol·licitud, l’expedient de Regulació Temporal d’ocupació es donarà per finalitzat i no serà aplicable a partir de 1 de novembre de 2021.

El mecanisme per poder gaudir d’una nova extensió dels ERTO consistirà en presentar una sol·licitud amb la relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cada una de les persones treballadores, degudament identificades en relació amb cada centre de treball. En cas que es tracti d’un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció s’haurà d’adjuntar, a més, l’informe dels representants dels treballadors.

L’Autoritat laboral tindrà 10 dies per contestar i, en cas de que no ho faci, s’entendrà estimada la petició. Cal remarcar, que la llei estableix que en tot cas, la resolució haurà de ser estimatòria si s’ha presentat tota la documentació requerida.

Un cop aprovada la prorroga (expressa o tàcitament), l’empresa, dins del termini de 5 dies hàbils, haurà de presentar un llistat de treballadors que estava dins l’ERTO a data 30 de setembre de 2021, per tal de que li siguin aplicables les mesures extraordinàries de cotització i, per el reconeixement de les prestacions d’atur.

Tanmateix, les empreses afectades per noves restriccions vinculades a la Covid 19 podran sol·licitar un nou ERTO per impediment o limitació d’activitat entre el 1 de novembre de 2021 i 28 de febrer de 2022.

Una de les novetats més destacades introduïdes pel Real Decret Llei objecte del present comentari és la vinculació de les accions formatives a les exempcions en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Aquestes accions formatives tindran com objectiu la millora de les competències professionals dels treballadors tant en empreses on l’ERTO hagi estat prorrogat, com en els supòsits en que s’hagi sol·licitat un nou Expedient de Regulació de la Ocupació. Aquestes accions formatives s’hauran de desenvolupar per cadascuna de les persones afectades i el seu termini de prestació serà fins el 30 de juny de 2022.

S’estableix un nombre mínim d’hores de formació segons grandària de l’empresa:

  1. De 10 a 49 persones treballadores: 30 hores.
  2. De 50 o més: 40 hores.

 

Per últim, creiem necessari reflectir quines són les exempcions en la Cotització a la Seguretat Social:

  1. Per les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que tinguin autoritzats ERTO per impediment d’activitat, respecte dels treballadors que tinguin la seva activitat suspesa, per els períodes i percentatges de jornades afectats per la suspensió: exoneració del 100% de l’aportació empresarial meritada a partir del mes de novembre de 2021 i fins el 28 de febrer de 2022.
  2. Per les empreses que hagin prorrogat el seu ERTO, per les que transitin des de un ERTO de força major o un per causes ETOP i per les que ho hagin sigut qualificades com a dependents o integrants de la cadena de valor, els percentatges d’exoneració serà en funció de la plantilla de les mateixes i, de si realitzen o no accions formatives:

 

  • Si no es desenvolupa accions formatives;

Si tenen 10 o més treballadors: 40%.

Si tenen menys de 10 treballadors: 50%

  • Si l’empresa realitzi accions formatives: un 80%

 

COM ET PODEM AJUDAR?

Es imprescindible un assessorament especialitzat en la matèria, per tal que la teva empresa o negoci es pugui acollir als diferents beneficis regulats en les lleis.

Es per això que Girolex Espai Jurídic sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat que et mereixes.eget sem, Curabitur fringilla in ante.