El Tribunal Constitucional declara inconstitucional l’impost de plusvàlua municipal.

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional i nuls un seguit d’articles de la Llei d’Hisendes Locals que estableixen el mètode per calcular el conegut popularment com a impost de plusvàlua municipal, ja que s’assumeixen que el terreny urbà sempre incrementa de valor amb independència de la seva pròpia existència i quantia real.

Què és l’Impost de plusvàlua municipal?

L’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal) és un impost que grava l’increment de valor dels terrenys, al llarg d’un període de màxim 20 anys, i que es posa de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys.

Per tant, quan es produeix qualsevol transmissió de la propietat, sigui per compravenda, per donació o herència, entre altres situacions previstes per la Llei, el contribuent haurà de pagar aquest impost a l’Ajuntament.

 

Sentència 26 d’octubre de 2021. Inconstitucionalitat de l’impost.

Val a dir que no és la primera vegada que el Tribunal Constitucional es pronuncia sobre aquest impost. L’any 2017 ja va declarar inconstitucionals i nuls alguns articles de la llei perquè entenia que es tributaven casos en que no s’experimentava cap increment de valor dels terrenys.

Posteriorment, a l’any 2019, també va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat de l’article 107.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els casos en què la quota de l’impost era superior a l’increment patrimonial realment obtingut pel contribuent.

Finalment, amb la recent Sentència del Ple del Tribunal Constitucional de 26 d’octubre de 2021, els magistrats han declarat la inconstitucionalitat i nul·litat dels apartats 1, 2a) i 4 de l’article 107 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, articles que regulen el càlcul de la base imposable, que és la quantia sobre la que s’aplica el gravamen.

La sentència anul·la el tribut per considerar inconstitucional el mètode de càlcul perquè parteix de la base que sempre existeix un augment de valor dels terrenys durant el període d’imposició, amb independència que hagi existit aquest increment i la seva quantia.

 

Real Decret Llei que adapta la jurisprudència del TC sobre la plusvàlua

Recentment, el Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei que adapta la normativa reguladora d’aquest impost amb la recent sentència del Tribunal Constitucional.

El Real Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, ha millorat tècnicament la determinació de la base imposable perquè es reflecteixi en tot moment la realitat del mercat immobiliari i reconeixent la possibilitat dels Ajuntaments de corregir a la baixa els valors cadastrals del sòl.

A més, el mètode objectiu per calcular l’impost passa a ser optatiu, de manera que el contribuent té la possibilitat de tributar en funció de la plusvàlua real obtinguda en el moment de la transmissió de l’immoble i que es determina amb la diferència del valor de transmissió del sòl i el d’adquisició. Si el contribuent demostra que la plusvàlua és inferior a la resultant del mètode d’estimació objectiva, podrà aplicar la real.

 

Recuperació del pagament de l’impost

El Tribunal Constitucional ha declarat que la seva decisió no tindrà efectes retroactius i no afectarà a les resolucions fermes que han sigut adoptades al respecte per Jutjats o Tribunals, ni tampoc a les liquidacions provisionals o definitives que no s’hagin impugnat a la data de dictar-se aquesta sentència, ni a les autoliquidacions que no s’hagi demanat la seva rectificació.

EL nostre equip jurídic està estudiant possibles vies de recurs i impugnació per a la defensa de tots aquells contribuents que s’han vist perjudicats per l’aplicació del càlcul de l’impost declarat inconstitucional.

 mi, quis, ut quis nunc commodo sit porta. massa