Dos nens i un gos esperant en el sofà

Què passa amb els canvis de guarda i custòdia entre els progenitors durant el confinament?

La situació d’excepcionalitat originada per la pandèmia del Covid-19 i la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Real Decret 463/2020, ha generat molts dubtes entre els progenitors separats o divorciats sobre com afecta el règim de guarda i custòdia o de visites dels seus fills menors durant el confinament.

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va anunciar que com a norma general, la situació d’excepcionalitat i de confinament, no hauria de servir com a excusa per incomplir el règim de custòdia, visites i estades acordades, ja sigui mitjançant conveni o sentència, corresponent únicament el Jutge competent la facultat de modificació o suspensió.

De fet, l’article 7 del Real Decret 463/2020, permet que durant la vigència de l’estat d’alarma, les persones puguin circular per les vies o espais d’ús públic per acompanyar menors, i en aquest sentit, Protecció Civil permet la circulació a l’efecte dels canvis en règim de custòdia compartida o “similars”. En aquests desplaçaments, és recomanable portar una còpia del conveni o sentència de separació o divorci per poder-lo justificar davant d’un possible control policial.

Per tant, l’estat d’alarma no suspèn el compliment per part dels progenitors de les mesures adoptades com a conseqüència de la nul·litat matrimonial, separació o divorci, com tampoc de les decisions judicials que fixin les condicions de l’exercici de la pàtria potestat, de guarda i custòdia i del règim de visites i estades. Això no significa, segons el Consell General del Poder Judicial, que l’execució del règim establert no es vegi afectat pel Real Decret 463/202 davant la necessitat de preservar la salut del menor i dels progenitors.

En aquesta situació d’excepcionalitat, els progenitors, de comú acord i preservant l’interès del menor, poden acordar la modulació o modificació del règim de custòdia, visites i estades, alterant de forma provisional les mesures acordades o determinant una particularitat en la manera de dur-les a terme.

En el cas que alguns dels progenitors, els fills o les persones que convisquin en els respectius domicilis presentin símptomes de contagi per Covid-19, el règim de custòdia queda suspès per evitar la seva propagació. També queda justificada la suspensió del règim en el cas que el progenitor o el fill menor tingui un estat de salut vulnerable o una patologia que es pugui agreujar amb el contagi del Covid-19, com també en el cas de convivència amb persones especialment vulnerables a la pandèmia, per exemple, els avis.

Per tal que els fills puguin mantenir el contacte necessari i desitjable amb el progenitor no custodi (també és un dret del menor a relacionar-se amb ambdós progenitors), el progenitor custodi ha de facilitar, particularment per mitjans telemàtics (Skype, facetime, video-trucada, etc.) el contacte amb el progenitor no custodi, en horaris raonables i que no pertorbin el descans o rutines dels menors.

Les decisions han de considerar sempre l’interès superior del menor i en el cas que els progenitors no es posin d’acord en la gestió de la guarda o custòdia acordada en la resolució judicial durant el període de confinament o en el supòsit en que s’aprofiti l’excepcionalitat de la situació per incomplir el règim acordat, es pot presentar, segons les circumstàncies, la corresponent demanda de modificació de mesures, una demanda d’execució de resolucions judicials o instar el procediment establert a l’article 158 del Codi Civil en el cas que existeixi un risc pel menor.

En els supòsits en que els progenitors hagin vist suspès el seu règim de visites per causes justificades o pel tancament dels Punts de Trobada Familiars, s’aconsella que els pares intentin arribar a un acordextrajudicial per compensar el temps no gaudit amb el fill menor, calculant els dies perduts i acordant la seva distribució una vegada s’aixequi l’estat d’alarma. En cas de discòrdia entre els progenitors, el Jutge competent és qui haurà de resoldre sobre aquesta qüestió.

Precisament per tractar aquesta qüestió, s’ha dictat el Real Decret 16/2020, que estableix un procediment preferent i sumari per tal de restablir l’equilibri de les visites que no s’han pogut gaudir com a conseqüència del Covid-19. Això vol dir, que aquell progenitor que no ha pogut gaudir de la companyia dels seus fills menors durant l’època de confinament, pot sol·licitar la compensació dels dies a través d’aquest procediment creat “ex-novo” per el Real Decret anteriorment esmentat.

Com sempre desde Girolex, quedem a la vostre disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte.

 

 ultricies libero eget vel, Aenean elementum massa commodo risus libero. ipsum dolor.