Objectes que figuren béns de l'herència: casa, claus, diners i papers

Com tramitar una herència a Catalunya?

Davant la situació desoladora de la pèrdua d’un familiar o una persona estimada, ens podem trobar en la necessitat de començar a tramitar l’herència, un procés que moltes vegades no resulta senzill, ja que alguns dels tràmits i gestions que s’han de realitzar per formalitzar l’herència, resulten bastant laboriosos. Per això, ens hem proposat explicar, de forma més senzilla possible, quins son els passos principals a seguir per tramitar una herència.

1.- OBTENCIÓ DELS CERTIFICATS NECESSARIS PER TRAMITAR L’HERÈNCIA

 

En primer lloc, haurem de sol·licitar un seguit de documents oficials per iniciar la tramitació de l’herència i que necessitarem durant tot el procediment:

 1. Certificat de defunció. És el document oficial que acredita la mort de la persona i s’obté al Registre Civil del lloc de defunció. Actualment, el Registre Civil ofereix la possibilitat de sol·licitar la seva expedició de forma telemàtica.

Un cop obtingut, és necessari esperar 15 dies hàbils per sol·licitar el certificat d’últimes voluntats.

 1. Certificat d’últimes voluntats. És el document que acredita si una persona ha atorgat testament o testaments i davant de quin notari o notaris. D’aquesta manera, els hereus es podran dirigir al notari autoritzant de l’últim testament i obtenir-ne una còpia. Encara que se sàpiga que la persona difunta ha atorgat testament, aquest certificat continua sent necessari i ho és per a la realització de qualsevol acte successori.

Per obtenir aquest certificat, s’ha de presentar la corresponent sol·licitud emplenant el Model 790, acompanyant en ella el certificat literal de defunció. Aquest tràmit es pot tramitar de manera presencial, per correu postal o a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia.

*Nota: Aquest tràmit comporta l’abonament d’una taxa de 3,78€.

 1. Certificat d’assegurances. És el document que certifica si el difunt tenia contractades pòlisses d’assegurances de vida i amb quines companyies asseguradores. Aquest certificat, es pot demanar conjuntament amb el Certificat d’últimes voluntats, emplenant el Model 790.

*Nota: Aquest tràmit comporta l’abonament d’un taxa de 3,78€.

És important saber que passats 5 anys des de la data en que es va produir la defunció, el beneficiari perd el dret a reclamar qualsevol indemnització de l’assegurança.

2.- OBTENCIÓ DEL TESTAMENT O DECLARACIÓ D’HEREUS

 

Un cop rebem la documentació anterior, ens podem trobar davant de dues situacions:

 1. Que el causant hagi atorgat testament

Si el certificat d’últimes voluntats figura que el causant va atorgar testament, ens indicarà també el Notari davant del qual el va atorgar i així ens podrem dirigir a la seva notaria per obtenir-ne la còpia autèntica i autoritzada pel mateix i conèixer el seu contingut.

 1. Que el causant no hagi atorgat testament: successió intestada.

Si el certificat d’últimes voluntats indica que el causant no ha atorgat testament, ens trobaríem davant del supòsit de la successió intestada. En aquest cas s’ha de tramitar la denominada acta de declaració d’hereus, per tal de designar les persones que, segons el que estableix el Codi Civil de Catalunya, tenen dret a heretar del causant.

En el cas que siguin familiars directes del difunt (pares, cònjuge viudo, els fills o els nets), la declaració d’hereus es podrà efectuar davant d’un notari. En canvi, si aquests son parents col·laterals (germans, cosins, nebots, etc.), la declaració d’hereus haurà de ser judicial. 

En qualsevol cas, els documents que s’han d’aportar per efectuar la declaració d’hereus són els següents:

 • DNI
 • Certificat de defunció.
 • Certificat d’últimes voluntats.
 • Certificat literal de matrimoni del difunt (si estava casat).
 • Certificats literals de naixement dels fills.
 • DNI o certificat d’empadronament del difunt
 • Aportar la signatura de dos testimonis que manifestin conèixer el difunt.

 

Amb tota aquesta documentació es prepara l’escriptura de l’acta de declaració d’hereus, que ha de ser firmat per, al menys, un dels hereus i pels dos testimonis. Un cop firmada la declaració, haurem d’esperar 20 dies hàbils per continuar amb la tramitació, per la possible aparició de nous hereus legítims que no s’hagin tingut en compte en la declaració efectuada.

3.- INVENTARI DELS BÉNS, DRETS I DEURES DE L’HERÈNCIA

 

Quan tinguem ja la còpia del testament o l’acta de declaració d’hereus, haurem de procedir a la realització de l’inventari de béns i drets que composen la massa hereditària, valorant cada un dels elements que la componen (comptes bancaris, immobles, vehicles, societats, accions, etc.). Com també, haurem de comptabilitzar els possibles deutes que tingui el causant en el moment de la seva mort.

Un cop obtinguda la informació sobre els béns, drets i deures que formen part de l’herència, les persones cridades a l’herència poden decidir acceptar-la o repudiar-la. En el cas que es procedeixi a la seva acceptació, cal recordar que aquesta pot ser simple o en benefici d’inventari. Amb l’acceptació de l’herència en benefici d’inventari, l’hereu limita la seva responsabilitat en front els deutes i càrregues hereditàries, responent únicament amb els béns que configuren el patrimoni del causant i no amb els seus propis.

4.- PARTICIÓ DE L’HERÈNCIA.

 

Un cop s’ha acceptat l’herència, es procedeix al repartiment dels béns definits en la fase d’inventari entre els diferents hereus. En cas de dubtes o desacords, és important contactar amb un professional per assegurar que es respecten els teus drets com a hereu.

5.- LIQUIDACIÓ I PAGAMENT D’IMPOSTOS.

 

Un cop realitzada l’escriptura d’acceptació d’herència, caldrà liquidar els impostos relacionats amb el tràmit d’una herència:

 1. Impost de Successions: s’haurà de liquidar dins del termini de 6 mesos des de la data de defunció. Durant els primers 5 mesos, es pot demanar una pròrroga del termini per 6 mesos més, però en aquest cas, s’hauran d’abonar els interessos de demora pels dies prorrogats. Tanmateix, cal recordar que l’Agència Tributària de Catalunya, permet també el fraccionament del pagament de l’Impost de Successions.

 

 1. Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal): aquest impost només es liquida en el cas que a l’herència hi hagin béns immobles, i s’ha de pagar a l’Ajuntament del lloc on es trobi situat l’immoble dins del mateix termini per pagar l’Impost de Successions.

 

Com podem veure, el procés per tramitar una herència pot resultar llarg i relativament complex. Per això, en caps de dubtes us recomanem posar-vos en mans d’un professional en la matèria per tal que us ajudi a agilitzar els tràmits corresponents.

Com et podem ajudar?

 

GIROLEX ESPAI JURÍDIC sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte.

 

 ut luctus Donec Lorem libero porta. diam id, in consequat. dolor