Sobreseïment d’execució hipotecària per falta de títol d’hipoteca

INTERLOCUTÒRIA de l’AUDIÈNCIA PROVINCIAL de Barcelona 72/2015 sobre sobreseïment d’execució hipotecària per falta de títol d’hipoteca. 

Que la present interlocutòria va estimar l’oposició formulada contra l’execució despatxada a instància del BBVA, contra l’escriptura de préstec hipotecari subscrita al seu dia, i que havia estat modificada i ampliada parcialment. No obstant, admeten l’oposició, donat que les còpies acompanyades no reunien les característiques indicades a les normatives corresponents; i per tant, consideraven que no havien estat emeses amb efectes executius. 

En primer lloc, en relació a l’eficàcia executiva de les escriptures de 2004, la novació de 2005 i la nova novació de 2008, el tribunal va considerar que les dues primeres no es regien per la Llei 36/2006, de 29 de Novembre, mentre que la darrera era plenament aplicable a la normativa instaurada, fet que incidia de forma directe en la admissibilitat de la demanda, al mancar els requisits legals exigits per du aparellada l’execució, segons l’establert a l’article 685.2 de la LEC. 

En segon lloc, en relació amb el caràcter executiu de la primera còpia, el tribunal va considerar que per tal de que es pogués despatxar execució, era necessari complir una sèrie de requisits. En aquest sentit, entén que hi ha un solapament entre el règim general i el règim especial, derivat del diferent articulat de la LEC. 

En concret, estableix que ens trobem amb dos règims diferents, un més genèric previst per l’execució derivada de la primera còpia de qualsevol escriptura, en la qual és necessari fer constar el caràcter executiu; i un més específic i privilegiat establert únicament pels bens hipotecats o pignorats.

En forma de síntesi, ens trobem davant de dos règims complementaris, que permeten i faciliten al creditor hipotecari l’execució, tant si disposa com si no de la primera còpia executiva, mancança que es pot compensar segons el que disposa l’article 685.2 i .4 de la LEC. 

Per aquesta raó, com el banc no va presentar la darrera escriptura fent constar el caràcter executiu d’aquesta, i tampoc ho va completar amb la certificació del registre de subsistència de la hipoteca, no es pot procedir a despatxar execució. 

I finalment, i en relació amb la possibilitat de compensació, el tribunal entén que no procedeix, atès que la oposició a la admissibilitat de l’execució per mancar el títol, no es realitza en la fase prèvia a l’admissió, sinó en el tràmit d’oposició dels demandats, encara que es pot ajuntar amb l’incident extraordinari d’oposició a l’execució. 

En conclusió, i en forma de resum, cal tenir en compte que en el present supòsit, les còpies de les escriptures de préstec hipotecari acompanyades no reunien les característiques establertes, atès que no havien sigut emeses amb “efectes executius”. Tant mateix, el banc no havia presentat l’escriptura fent constar el seu caràcter executiu, ni tampoc la havia completat amb la certificació del registre, relativa a la subsistència de la hipoteca, pel que no es podia procedir al despatx de l’execució. 

Si teniu algun dubte sobre execucions hipotecàries, us podeu posar en contacte amb nosaltres per correu-etelèfon o Facebook.

Tags:


neque. non at in consequat. suscipit mattis nec Donec ut lectus commodo