Interessos remuneratoris considerats abusius per falta de claredat

CIVIL: Interessos remuneratoris.- SAP 12/2015 – L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA (SECCIÓ 19), CONSIDERA ABUSIUS ELS INTERESSOS REMUNERATORIS PER FALTA DE CLAREDAT I TRANSPARÈNCIA

 

La Secció Civil 19ª de l’Audiència Provincial de Barcelona, a data de 11 de març de 2015 va desestimar el recurs d’apel·lació interposat per la mercantil COFIDIS HISPANIA, E.F.C., S.A.U., contra una consumidora, concretament la Sra. Micaela en el present cas, en relació a uns interessos remuneratoris inclosos en un contracte de crèdit al consum o altrament dit “línea de crèdit”, per considerar-los abusius, per obscurs i no transparents.

En aquesta sentència, s’hi reflecteix la discussió dels criteris “transparència”, “claredat”, “concreció” i “senzillesa”, previstos a l’article 7 de la Llei de Condicions Generals de la Contractació (en endavant LCGC) en tant que, tota clàusula o condició general, s’haurà d’ajustar a aquests criteris. Per tant, no queden incorporades dins d’un contracte, les següents condicions generals, d’acord amb el precepte anterior: a) les que l’adherent no hagi tingut oportunitat real de conèixer de manera complerta al temps de la celebració del contracte (…); i b) les que siguin inintel·ligibles, ambigües, obscures i incomprensibles (…).

Així mateix, l’article 4.2 de la directiva 93/13/CEE (LCEur 1993, 1071), per la seva banda, disposa que l’apreciació del caràcter abusiu de les clàusules, no es referirà a la definició de l’objecte principal del contracte, sempre que aquestes clàusules es redactin de forma clara i comprensible. Ara bé, la interpretació a contrario sensu de la norma transcrita, és determinant de que les clàusules referides a la definició de l’objecte principal del contracte, siguin sotmeses a control d’abusivitat, si no estan redactades d’una manera clara i comprensible.

Aquesta mateixa resolució, es va donar en un supòsit idèntic al cas de la sentència en qüestió, en el qual, de l’examen del contracte, no se’n dedueix quin és el cost total del crèdit; doncs en el contracte s’hi recollien unes quotes a pagar de 95 €/mes durant 48 mensualitats i, en un apartat en lletra petita s’hi recollia que el TAE variaria en funció de l’import disposat i en funció del termini d’amortització, remetent a la condició general 5ª, sobre el càlcul teòric. Per la seva banda, en aquesta condició general 5ª amb un contingut i forma igualment obscurs, en els que no s’hi reflecteix el tipus d’interès, es recull que el tipus d’interès aplicable estaria en funció de l’import del crèdit i de la seva durada. De l’examen tan de les condicions particulars, com de la condició 5ª del contracte esmentat, es dedueix, per una banda, que no reuneixen els requisits que estableix l’article 80.1 de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris (en endavant LGDCU), a més de ser de difícil comprensió i, a més, en ell no s’hi recull de forma precisa i clara l’import o el tipus d’interpes a abonar per part d’el consumidor, ni l’import total del crèdit, sense que consti tampoc que dita informació es facilitarà al consumidor, amb caràcter previ a la signatura del contracte entre ambdues parts.

De tot l’exposat anteriorment, volem deixar palès que no cap declarar abusiva la clàusula d’interessos remuneratoris, atenent a la quantia en què s’hagi fixat el seu import, encara que sigui elevat i que el consumidor ho consideri “massa car” i, encara que es fixi un interès mensual de l’1,84%, com ocorre en el cas de la sentència objecte d’anàlisi, la clàusula particular en la que es fixin les condicions del crèdit, com la condició general 5ª del anterior contracte referit, es considera que està absent de claredat i transparència, fet que les transforma en CLÀUSULES NUL·LES, com encertadament fa la sentència en qüestió, donat no solament a la dificultat de lectura de les mateixes, sinó que també per la seva redacció confusa, impedeix que el consumidor pugui tenir un coneixement clar i precís de les obligacions assumides. Per tant, els criteris d’obscuritat i manca de transparència, comporten la nul·litat de ple dret.

Com que des de Girolex sabem de la dificultat de la situació actual, els oferim assessorament gratuït en casos de reclamació de quantitat. Us podeu posar en contacte amb nosaltres per correu electrònic, telèfon o Facebook.tristique Aenean tempus adipiscing suscipit et, elementum ut