El Tribunal de Justícia de la Unió Europa obra la porta a la reclamació del cèntim sanitari

Com a conseqüència de la sentència del passat 27 de febrer de 2013 dictada per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb el cèntim sanitari des de Girolex hem vist la necessitat de realitzar tot un seguit de publicacions explicatives dels aspectes més rellevants de dita sentència tot des d’una basant pràctica. En aquest sentit us anirem actualitzant i ampliant la informació a mida de que l’Agència tributària actuï i emeti les seves circulars. 

La primera publicació que volem realitzar és en relació a la reclamació d’aquest impost. Per tant tot seguit us explicarem com hem de fer la reclamació i on s’ha de presentar i les vies de reclamació que tenim.

RECLAMACIÓ

1) Qui pot reclamar. 

Tant empreses com particulars. L’article 120 de la Llei General Tributària ofereix la possibilitat que l’obligat tributari que va realitzar l’ingrés indegut i que consideri que la presentació d’una autoliquidació ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims pot instar la seva rectificació. 

2) Vies de reclamació. 

a) Reclamació d’Ingressos Indeguts. L’article 66 de la Llei General Tributària estableix el dret a obtenir quantitats indegudament abonades durant un període de 4 anys. Per l’exposat només es podria sol·licitar la devolució mitjançant aquesta fórmula en el període comprès des de febrer de 2010 fins a finals de 2012 quan l’ impost va deixar d’aplicar-se. 

No obstant l’exposat, aquest període s’incrementarà per aquelles persones que hagin procedit a la seva reclamació prèvia emissió de la sentència per part de la Unió Europea. En aquest sentit dita reclamació interromp el període de prescripció dels 4 anys. 

b) Acció de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques i la obligació d’aquestes a reclamar el dany causat per l’administració públiques i l’obligació d’aquestes de reparar el dany causat per mal funcionament. Si s’optés per aquesta via es podran reclamar tots els imports pagats durant tot el període d’aplicació de l’impost sobre els hidrocarburs. 

Dita via pressuposa una reclamació prèvia a l’administració que en cas de ser denegada ens possibilitarà acudir a la via judicial. 

3) Documentació per aportar. 

Per tal d’exigir la devolució del pagat injustament s’hauran d’aportar a l’Agència Tributària totes les factures de amb el desglossament dels litres d’hidrocarburs consumits i el detall de l’impost meritat. Aquest extrem és molt important ja que, a data del present, no es té molt clar si l’Agència Tributària admetrà extractes bancaris amb el detall de compres en gasolines o un extracte de la pròpia gasolinera. En aquest sentit l’Agència Tributària no admetrà, en cap cas, tiquets. 

Destacar que en el supòsit dels autònoms admetran els resums anuals d’iva. Hem de tenir en compte que haurem d’haver realitzat, de forma correcte, dits informes i desgravacions ja que en cas contrari ens podrem trobar amb una reclamació per part de l’administració per no haver complert de forma correcte amb les nostres obligacions tributàries. 

En el supòsit que reclamen via reclamació patrimonial per part de l’administració només es podrà aportar factures amb el desglossament dels litres consumits i de l’impost meritat. 

4) On presentar la reclamació. 

La petició de reintegrament dels impostos impagats indegudament s’haurà de realitzar davant l’Agència Tributaria i, en cas d’optar per l’acció de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques i la obligació d’aquestes a reclamar el dany causat per l’administració públiques i l’obligació d’aquestes de reparar el dany causat per mal funcionament s’haurà de presentar una reclamació prèvia davant l’administració i, en segons instància, acudir a la via judicial davant dels Jutjats Contenciosos Administratius.

Com et podem ajudar?

GIROLEX ESPAI JURÍDIC sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte.nec dictum quis, lectus adipiscing commodo id diam eleifend