Quins són els drets de l’artista davant d’un accident ocorregut durant una actuació?

Tot i que la relació entre un músic i la empresa es qualifica com a Relació laboral de caràcter especial regulada en el Reial Decret 1435/1985 de 1 d’agost, davant d’un accident laboral, el músic treballador per compte aliena té els mateixos drets que un treballador de règim general.

L’article 6.1 de l’esmentada llei parla clarament que en la relació especial de treball dels artistes en espectacles públics, son d’aplicació els drets i deures laborals bàsics referits a l’Estatut dels Treballadors. Pel que ens interessa l’article 4.2 de l’Estatut ens diu que un dels drets que té qualsevol treballador es a la integritat física i a una adequada prevenció dels riscos laborals.

 

Així doncs, l’empresa que ens contracta ha de complir amb allò establert a la llei de prevenció de Riscos laborals i ha d’ adoptar totes les mesures necessàries per garantir la seguretat dels artistes.

 

Atenent a lo anterior, què passa quan l’empresa o persona física contractant no fa un adequat manteniment de l’escenari i aquest, durant l’actuació cau produint lesions als musics que hi actuen? Doncs molt senzill, l’empresa ha de respondre per tots els danys causats als treballadors contractats.

 

El músic davant les lesions produïdes haurà de dirigir-se a la corresponent mútua perquè qualifiqui la seva lesió com accident de treball i així tenir dret a cobrar la corresponent prestació per Incapacitat Temporal derivada de contingència professional (el que es coneix com a baixa). Per tenir dret a aquesta prestació no cal, a diferència de la baixa per malaltia comuna, tenir un temps mínim de cotització prèvia. Per tant, el dret immediat de l’artista és el de rebre assistència sanitària de forma immediata durant tot el temps en que l’estat de l’accidentat ho requereixi y rebre la corresponent prestació mensual.

 

A més a més, al haver-hi una clara responsabilitat empresarial per falta de manteniment de l’escenari, s’hi haurà d’afegir un recàrrec per falta de mesures de prevenció de riscos laborals. Aquest recàrrec consisteix en sumar un percentatge del 30 al 50 per cent a la prestació que el treballador tingui dret a rebre com a conseqüència de l’accident (a la incapacitat temporal o fins i tot, en cas de que les lesions siguin permanents, a les incapacitats permanents). El pagament d’aquest recau directament sobre l’empresa i no pot ser objecte de cap mena d’assegurança.

 

Per últim, el músic té dret a rebre una indemnització de l’empresa en concepte de rescabalament de danys i perjudicis que podrà reclamar davant la jurisdicció penal, quan l’acció u omissió de l’empresa constitueixi un delicte contra el treballadors o, davant la jurisdicció laboral. Aquesta indemnització es compatible amb el recàrrec de prestacions ja que aquesta responsabilitat civil es computa de forma diferenciada. Per valorar aquesta indemnització, la jurisprudència normalment utilitza el conegut barem de danys i perjudicis causats en accidents de circulació tot i que no s’està estrictament vinculat a ell.

 

En conclusió, el músic té dret a rebre diferents prestacions depenent de s’hi ha responsabilitat empresarial en l’accident, el grau de la mateixa i l’abast de les lesions. Un bon assessorament que ajudi a l’accidentat és clau alhora de poder obtenir el total rescabalament per les lesions sofertes.risus. neque. pulvinar vel, mattis accumsan ut Aenean