Quin tipus de penes privatives de llibertat trobem al Codi Penal?

Quin tipus de penes privatives de llibertat trobem al Codi Penal? Quin és el màxim compliment de presó? Existeix la cadena perpètua segons la legislació penal espanyola? Resoldrem aquestes preguntes a continuació.

 

L’Article 32 del Codi Penal (CP) contempla tres tipus de penes: les penes privatives de llibertat, les penes privatives d’altres drets i la pena de multa. Així doncs, sistemàticament ordena els tipus de penes en tres blocs. En aquesta entrada ens centrarem únicament amb el primer bloc, relatiu a la penes privatives de llibertat.

 

Dins de les penes privatives de llibertat, trobem la presó permanent revisable (PPR), la pena de presó, la localització permanent i la responsabilitat personal subsidiària en cas d’impagament de multa (penal). La principal diferència entre la presó i la presó permanent revisable- aquesta última introduïda a través de la reforma del Codi Penal del 2015- ve a ser la duració màxima d’una i altra. Mentre que la pena de presó té una duració màxima de 20 anys- exceptuant el que disposa l’article 76 CP, ja que en alguns supòsits excepcionals podria ser que el condemnat complís fins a 25, 30 o 40 anys- la PPR marca un mínim de 25 anys de compliment i la obligatorietat de revisar cada dos anys si el penat s’ha reinserit, com a requisit per poder acabar assolint la llibertat.

 

Per tant, la resposta sobre si existeix la cadena perpètua, és no. No formalment, ja que a la pràctica alguns sectors doctrinals, contraris a la presó provisional, precisament ho son perquè sostenen que segons com s’apliqui la PPR podria acabar resultant una cadena perpètua encoberta. Relacionat amb l’anterior es va plantejar un recurs d’inconstitucionalitat per considerar que la pena podria ser contrària a Drets Fonamentals per ser inhumana i degradant, qüestió que va ser resolta amb la Sentència del Tribunal Constitucional nº169/21, de 6 d’octubre, en el sentit de desestimar-lo, malgrat que en aquesta sentència tres magistrats del mateix tribunal van firmar un vot particular en el que consideraven que es vulneraven fins a sis articles de la Constitució.

 

Respecte la localització permanent i la responsabilitat subsidiària, la primera apareix regulada a l’article 37 del CP, té una durada màxima de sis mesos i genera la obligació del penat a no moure’s del seu domicili mentre duri la mateixa. En el supòsit que es desatengués aquesta obligació, el penat incorreria en un delicte de trencament de condemna. Excepcionalment, el Jutge podrà acordar en sentència que la pena es compleixi els caps de setmana i els dies festius en Centre Penitenciari. A la mateixa solució de fragmentar la pena durant els caps de setmana i festius- però complint la mateixa al domicili del penat- també s’hi pot arribar a petició de part, sempre i quan el jutge hi estigui d’acord, havent escoltat el Ministeri Fiscal. Finalment, apuntar que per tal de garantir el compliment d’aquesta pena el tribunal podrà ordenar la utilització de mitjans electrònics – tipus polsera- que permetin la localització del condemnat a través de control telemàtic.

 

Pel que fa a la responsabilitat personal subsidiària, és una pena privativa de llibertat que té origen quan el condemnat a una pena de multa imposada en procediment penal, no la paga. L’article 53 CP regula aquesta tipologia de multa – molt recorrent a la pràctica- i disposa que cada dues quotes diàries de multa no satisfetes, es transforma en un dia de privació de llibertat. Si aquesta modalitat de pena neix en virtut d’una pena de multa imposada en un delicte lleu, es podrà complir mitjançant la localització permanent. El jutge també podrà acordar, prèvia conformitat del condemnat que aquesta responsabilitat personal subsidiària es compleixi mitjançant treballs en benefici a la comunitat, equiparant un dia de privació de llibertat  a una jornada de treball.

 

Des de GRUP GIROLEX quedem a la teva disposició per a qualsevol consulta o aclariment al respecte. Comptem amb una branca de Dret Penal per poder-te oferir un assessorament global i especialitzat.quis Lorem leo ut lectus dapibus libero. Donec tempus