Pròrroga dels ERTO tramitats durant l'Estat d'Alarma

Quina és la situació actual dels ERTO?

El passat 30 de setembre de 2020, el Govern de l’Estat va aprovar un nou Reial Decret (30/2020) on l’objectiu principal es concedir una nova pròrroga als ERTO tramitats durant l’Estat de l’Alarma.

L’esmentada norma introdueix importants novetats que afecten tant a les empreses com als treballadors i, és per això, que des de Girolex volem destacar els aspectes més rellevants.

1. Nova pròrroga dels ERTO

El primer punt a comentar és que l’article 1 del Reial Decret prorroga de forma automàtica els ERTO per força major aprovats a l’empara d’allò establert a l’article 22 del Reial Decret Llei 8/2020 de 18 de març de 2020.

No obstant, només es mantindran les exoneracions a la Seguretat Social per aquelles empreses que tinguin uns CNAE específics i  establerts a la Disposició Addicional primera de la norma. Resulta molt controvertit que, per exemple, la restauració, un sector que clarament s’ha vist perjudicat per la Covid 19, no estigui dins dels CNAE que preveu la norma per poder seguir amb les exoneracions.

Tot i que els ERTO per força major queden prorrogats automàticament, les empreses han de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per atur per les persones treballadores afectades abans del dia 20 d’octubre de 2020.

2. Possibilitat de prorrogar els ERTO per CETOP

El segon punt a comentar és que els ERTO per circumstàncies econòmiques, tècniques, organitzatives (CETOP) i productives es podran prorrogar un cop finalitzat el termini comunicat sense haver d’iniciar un nou procediment, sempre i quan hi hagi acord en un nou període de consultes.

Tanmateix, les empreses que estiguin amb ERTO de força Major podran acollir-se a l’ ERTO per CETOP durant la vigència del Reial Decret 30/2020 previ pacte en el període de consultes.

3. Noves modalitats d’ERTO

Com a tercer punt volem destacar una mesura de la que s’ha parlat molt en aquests darrers dies i es que l’article 2 de la norma, preveu la possibilitat de sol·licitar dos modalitats “noves” d’ERTO, distingint principalment els efectes de les exoneracions.

ERTO per impediment

Per una banda, tenim l’ERTO per impediment que podrà ser sol·licitat per aquelles empreses que vegin impossibilitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de les noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades per les autoritats (espanyoles o estrangeres).

Aquestes empreses es podran beneficiar de noves exoneracions, consistents en el 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament per aquelles empreses de menys de 50 treballadors i, del 90% si tenen 50 o més treballadors.

ERTO per limitacions

Per altre banda tenim l’ERTO per limitacions que podran sol·licitar aquelles empreses que vegin impedit el desenvolupament normalitzat de la seva activitat com a conseqüència de les decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles (no estrangeres) a partir del dia 1 de setembre de 2020.

Aquestes empreses també gaudiran d’exoneracions que aniran decreixent de forma progressiva i que dependran del número de treballadors en plantilla.

ERTO per rebrot

El Reial Decret manté vigent el denominat ERTO per rebrot, regulat a l’article 2 de la Disposició Addicional Primera del RDL 24/2020 i també estableix exoneracions del 100% en empreses de menys de 50 treballadors i del 90% en empreses de 50 o més treballadors.

4. Clàusula de manteniment dels llocs de treball

El quart i últim punt que volem destacar, tot i que no s’esgoten aquí les mesures establertes, és la famosa  clàusula de manteniment dels llocs de treball.

El manteniment de la plantilla es mantindrà vigent en els terminis previstos en la seva regulació inicial. Ara bé, aquelles empreses que rebin noves exoneracions conforme al nou Reial Decret, quedaran compromeses a un nou període de sis mesos. També es manté la controvertida clàusula de limitació dels acomiadaments per CETOP o força major vinculades al COVID.

Afirmem que és controvertida degut a la disparitat de resolucions judicials sobre els efectes de l’acomiadament. Per una banda, tenim resolucions que diuen que en cas d’acomiadament aquest es qualificarà com a nul i d’altres que afirmen que la qualificació és la improcedència.

Amb tota la normativa derivada de l’Estat de l’Alarma cal, més que mai, que les empreses tinguin un bon assessorament que els ajudi a prendre les seves decisions.

Com et podem ajudar?

GIROLEX ESPAI JURÍDIC sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte.

 

 accumsan efficitur. ut quis, felis quis mi, elit. odio