Prescripció delicte i de la pena

Què entenem per prescripció del delicte i de les penes?

En aquest article us volem compartir què entenem per prescripció i quina incidència té en l’àmbit penal, distingint el que seria la prescripció del delicte i la prescripció de la pena. 

La prescripció és una institució jurídica consistent en la formalització d’una situació de fet pel pas del temps, que produeix l’adquisició o l’extinció d’una obligació. Això significa que hi ha certs drets o accions que s’extingeixen pel pas del temps, moment en què es produeix la prescripció.

Així doncs, i com hem avançat, en l’àmbit penal podem distingir el que seria la prescripció del delicte i la prescripció de la pena:

Prescripció del delicte

Segons l’article 130 del Codi Penal, la responsabilitat criminal s’extingeix per la prescripció del delicte.

Això significa que passat un temps raonable i determinat per llei des que es va produir el fet delictiu sense que s’hagi iniciat el corresponent procediment judicial o sense que, havent-se iniciat, no s’hagi castigat el culpable, s’extingeix la responsabilitat criminal.

Quan comença a computar el termini de prescripció del delicte?

Concretament, l’article 132.1 estableix que el termini de prescripció del delicte comença a computar des del dia en què es va cometre la infracció penal.

Per altra banda, un cop iniciat el procediment judicial contra el presumpte autor del fet delictiu aquest termini s’interromp, quedant sense efecte el temps transcorregut anteriorment, i només torna a començar a comptar de nou quan el procediment queda paralitzat o finalitza sense una condemna.

Quins són els terminis de prescripció del delicte?

Com hem esmentat anteriorment, el temps necessari per prescriure el delicte ve determinat per la Llei. Així que el nostre Codi Penal, en el seu article 131 estableix el següent sobre els delictes:

 • Prescriuen al cap de 20 anys, quan la pena màxima del delicte sigui de presó de 15 o més anys.
 • Prescriuen al cap de 15 anys, quan la pena màxima del delicte sigui inhabilitació per més de 10 anys o presó per més de 10 menys i menys de 15 anys.
 • Prescriuen al cap de 10 anys, quan la pena màxima del delicte sigui presó o inhabilitació per més de 5 anys i no excedeixi de 10 anys.
 • Prescriuen al cap de 5 anys, la resta de delictes, excepte els delictes lleus i els delictes d’injúries i calumnies, que prescriuen al cap d’1 any.

 

Prescripció de la pena

Per altra banda, les penes imposades per sentència ferma també prescriuen. Això significa que si transcorregut un temps determinat per llei des que es va dictar sentència i la pena no s’ha començat a complir, s’impedeix la seva execució.

Quan comença a computar el termini de prescripció de la pena?

Segons l’article 134 del Codi Penal el temps de la prescripció de la pena es comença a computar des de la data que la sentència esdevé ferma, o des del trencament de la condemna, si aquesta hagués començat a complir-se.

Tot i això, el termini de prescripció de la pena queda suspès durant el període de suspensió de l’execució de la pena, o durant el compliment d’altres penes, quan resulti aplicable el que preveu l’article 75 del Codi Penal (supòsit que concorren diverses penes i no es pot procedir al compliment simultani).

Quins són els terminis de prescripció de la pena?

Les penes imposades per sentència ferma:

 • Prescriuen a cap de 30 anys, les penes de presó per més de 20 anys.
 • Prescriuen al cap de 25 anys, les de presó de 15 o més anys sense que excedeixin de 20 anys.
 • Prescriuen al cap de 20 anys, les d’inhabilitació per més de 10 anys i les de presó per més de 10 anys i menys de 15.
 • Prescriuen al cap de 15 anys, les d’inhabilitació per més de 6 anys i que no excedeixin de 10, i les de presó per més de 5 anys i que no excedeixin de 10.
 • Prescriuen al cap de 10 anys, la resta de penes greus.
 • Prescriuen al cap de 5 anys, les penes menys greus.
 • Prescriuen a l’any, les penes lleus.

 

Com et podem ajudar?

GIROLEX ESPAI JURÍDIC sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte.

 

 Donec lectus commodo vel, ipsum diam in massa