teletreball, taula, cafè, diari, esborranys

Novetats legislatives en els ERTOS introduïdes pel REIAL DECRET 18/2020 DE 12 DE MAIG

L’evolució de la crisi sanitària derivada del Covid 19 ha precipitat que el legislador hagi adoptat un conjunt de mesures aplicables a pràcticament tots els àmbits, entre les quals, destaquen les mesures de caràcter laboral.

El passat 12 de maig es va dictar un nou Reial Decret Llei, concretament el 18/2020, de mesures socials en defensa de l’ocupació. L’esmentada norma té una rellevància enorme pel que fa als Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (els anomenats ERTO) que mereix aquesta publicació urgent en el nostre Blog.

Quines novetats incorpora el Reial Decret?

El Reial Decret ens indica que la duració màxima que poden tenir els ERTO de força major és fins el 30 de juny de 2020. Les empreses o autònoms únicament podran seguir en situació de força major total (que és la que implica la suspensió de tota l’activitat laboral) quan les causes que  van motivar l’expedient encara segueixin i sigui impossible reiniciar l’activitat.

Tal com es va deixar clar amb anterioritat a través de diverses disposicions reglamentàries, és possible que l’activitat es reiniciï de forma parcial i, per tant, únicament es cridi a treballar a una part de la plantilla o bé, es passi d’una situació de suspensió total de treball a una altra de reducció de jornada.

A aquesta situació concreta se l’anomena ERTO de força major parcial. Val a dir, que es considerarà que l’empresa està en aquesta situació quan “les causes de força major permetin la recuperació parcial de la seva activitat”. Per tant, les empreses hauran de passar a una situació d’ERTO parcial en el moment que la fase de desconfinament els permeti reprendre el negoci, encara que el propietari consideri que no li surt a compte obrir.

Tanmateix, el BOE especifica que serà possible passar d’un ERTO de força major a un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, establint que els efectes del segon començaran a partir de la finalització del primer, independentment de quan s’hagi fet la comunicació de la decisió de l’empresa.

Què ens indica el Reial Decret sobre la Seguretat Social?

El Reial Decret també te una important incidència en les quotes de la Seguretat Social a pagar per part d’aquelles empreses que passin a estar en situació d’ERTO parcial. La norma fa referència a dos supòsits.

En primer lloc, ens diu que els treballadors que tornin a la seva feina, quan l’empresa tingui menys de 50 treballadors, es podrà exonerar el 85 % de la quota del mes de maig i el 70 % de la del mes de juny. Pel que fa a les companyies que comptin amb més de 50 treballadors, es podrà exonerar el 60% de la quota del mes maig i el 45% de la del mes de juny

En segon lloc, en relació amb als treballadors que no s’hagin reincorporat, les empreses amb menys de 50 treballadors es podran exonerar el 60% de la quota del mes de maig i el 45% de la quota de juny. Pel que fa a les companyies que comptin amb més de 50 treballadors es podran exonerar el 45 % de la quota de maig i el 30% de la quota de juny.

Entenem que el que vol i el legislador és que es doni ocupació als màxims treballadors i treballadores possibles i fomenta que el trànsit de l’ERTO de força major total a l’ERTO parcial sigui a través de la reducció de jornada.

En quins casos es preveu l’acomiadament?

Per últim, ens centrarem a comentar la clàusula de manteniment de plantilla. Aquelles companyies que hagin fet un ERTO de força major tenen l’obligació de mantenir durant 6 mesos a tots aquells empleats que s’hagin vist afectats per l’ERTO. Es començaran a comptar els 6 mesos en el moment en què l’ERTO es converteix en parcial, és a dir, encara que s’incorpori únicament a una part de la plantilla.

La norma deixa molt clar, que es considerarà incomplert aquest compromís, quan l’empresa faci fora a qualsevol dels treballadors afectats per l’ERTO, excepte ens els supòsits d’acomiadaments disciplinaris que s’hagin declarat procedents, dimissió, mort, jubilació, incapacitat total, invalidesa o, fins i tot, l’extinció d’un contracte temporal. Per tant, volem recalcar, que sí que serà possible acomiadar, a aquells treballadors que no hagin estat afectats per l’expedient.

Tanmateix, també s’ha introduït com a excepció, la possibilitat d’acomiadar si la companyia té risc de concurs, sempre que es compleixin els requisits de la Llei Concursal.

En cas d’incompliment, les conseqüències seran molt sensibles per l’empresa, ja que haurà de tornar totes les cotitzacions (no només dels treballadors acomiadats) que li han estat exonerades, amb recàrrec i interessos.

Com veieu, tot i que es un BOE curt, la importància de les novetats introduïdes en matèria d’ERTO són molt importants, afectant tant a empresaris com a treballadors.

Com et podem ajudar?

GIROLEX ESPAI JURÍDIC ha estat, està i estarà treballant incansablement per poder ajudar a totes aquelles empreses i particulars que s’hagin vist afectats per totes aquestes mesures.

Com sempre quedem a la teva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte.



sem, Lorem ipsum mi, venenatis sit in