Torre Comunitat de Propietaris

Nou cas d’èxit. Aconseguim que s’obligui a l’empresa d’instal·lació contractada a realitzar l’obra encarregada

Aconseguim que estimin la demanda a la nostra clienta, una Comunitat de Propietaris que reclamava a una empresa d’instal·lació d’envans pluvials que adeqüés l’obra a l’encàrrec inicialment efectuat.

ANTECEDENTS DE FET:

En aquesta secció us volem compartir una altra sentència favorable  que ha obtingut l’equip de Girolex, aconseguint que s’estimi íntegrament una demanda d’obligació de fer. Dit d’altra manera, que es condemni l’empresa demandada a adequar l’obra a l’encàrrec efectuat, substituint la placa col·locada per una d’igual a l’existent a l’altra paret mitgera de l’edifici i a la col·locació del material aïllant de forma correcta sobre la franja de pas dels forjats de cada planta. Tot això, amb la a finalitat que aquest envà no trenqués l’estètica del conjunt de l’edifici, tal i com s’havia encarregat inicialment a l’empresa instal·ladora.

A més a més, avançant-nos a possibles danys futurs, també es sol·licitava que l’empresa demandada assumís les despeses relatives a la sol·licitud i tramitació del corresponent permís d’obres a l’Ajuntament en el cas que no es finalitzi l’obra abans del venciment del permís d’obres, així com a fer-se càrrec de les possibles sancions que puguin recaure sobre la Comunitat de propietaris per la incoació d’un expedient regulador de la legalitat urbanística, condemnant igualment a l’empresa al pagament dels interessos i les costes causades.

La part contrària, es va oposar a la demanda per considerar que no existia incompliment contractual per part seva que justifiqui la resolució ja que per la seva banda es va procedir al lliurament i instal·lació de la placa assenyalada en el pressupost que va resultar acceptat per la Comunitat actora i al qual l’Ajuntament va prestar la seva conformitat, sense que pugui considerar-se com a falta de compliment el que no és sinó un canvi de criteri sobrevingut de la Comunitat un cop iniciats els treballs contractats. A més a més, invoca la impossibilitat de compliment segons l’encàrrec efectuat per raons tècniques i jurídico-administratives en relació amb el permís d’obres de l’Ajuntament.

FONAMENTS DE DRET:

Les obligacions incomplertes que s’invoquen per la Comunitat es troben en essència recollides pel que fa a l’objecte de controvèrsia en els articles 1088, 1089 i 1091 del Codi Civil, relatius al naixement de les obligacions, article 1156 de el Codi Civil, regulador de l’extinció de les obligacions, i, en relació amb el contracte que en el supòsit d’actuacions es manifesta incomplert, ha de citar-se igualment la doctrina del “aliud pro alio “, o entrega de cosa diferent a la pactada.

De l’anàlisi de la documentació aportada per l’actora es desprèn que, efectivament, la mercantil demandada es va obligar a la instal·lació a la façana de l’edifici de la Comunitat actora de material aïllant i un envà pluvial idèntic al que es trobava instal·lat a l’altra cara del mateix edifici, tal com va autoritzar a la Comunitat l’Ajuntament, a fi que aquest envà no desentonés amb el conjunt de l’edifici i la zona en la qual el mateix es troba situat. A més a més, la testifical de l’administradora de finques, referma l’encàrrec inicial fet per la Comunitat.  En conseqüència, la voluntat de la Comunitat de propietaris sobre l’objecte del contracte des de l’inici mateix de les negociacions entre les parts resulta completament acreditada.

En quan a la impossibilitat de compliment invocada de contrari, del tenor literal de l’autorització administrativa es desprèn clarament que l’actuació comprèn la substitució de l’envà pluvial deteriorat per un altre “amb plaques de el mateix tipus i color que les existents en l’altra mitgera que es va reparar fa uns anys a l’edifici situada en aquesta mateixa finca “.

CONCLUSIÓ

En definitiva, tot això porta a considerar acreditat que l’objecte de el contracte es trobava plenament definit en el moment de la contractació en la forma que indica la Comunitat demandant, i la instal·lació es trobava administrativament autoritzada per l’Ajuntament. En conseqüència, s’ha de concloure que la prestació convinguda per les parts no va ser degudament executada per la demandada.

Procedeix doncs, CONDEMNAR A LA DEMANDA a l’obligació de fer consistent en adequar l’obra executada en la Comunitat actora a l’encàrrec efectuat per aquesta, substituint la placa col·locada per la placa encarregada igual a l’existent en l’altra paret mitgera de l’edifici, i procedint a la col·locació del material aïllant de forma correcta sobre la franja de pas dels forjats de cada planta, tot això assumint l’empresa demandada les despeses relatives a la sol·licitud i tramitació del corresponent permís d’obres a l’Ajuntament en el cas que no es finalitzi l’obra abans del venciment del permís, així com a fer-se càrrec de les possibles sancions que puguin recaure sobre la Comunitat de propietaris per la incoació d’un expedient regulador de la legalitat urbanística.

Com et podem ajudar?

Val a dir, que no totes les situacions són idèntiques i cal un bon assessorament previ per a afrontar el procés amb garantia,

GIROLEX ESPAI JURÍDIC sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat que et mereixes.

 

 

 ut porta. eget libero eleifend mi, at mattis libero