Diferència entre concurs necessari i voluntari

Principals diferències entre el concurs necessari i el concurs voluntari

Les declaracions de concursos de creditors són més comunes del que ens pensem. De fet,  l’any 2019 el nombre de deutors concursats van augmentar un 3,1% segons l’Institut Nacional d’Estaística respecte l’any anterior. Segons aquestes dades, en el quart trimestre de l’any 2019, 1.855 concursos van ser voluntaris, i 124 concursos necessaris, però quina diferencia hi ha entre aquests dos tipus de concursos?

La principal diferència entre el concurs voluntari i el necessari és la persona qui sol·licita el concurs. En aquest sentit, la Llei Concursal preveu que el concurs de creditors pot ser sol·licitat tant pel deutor com pel creditor que es troba davant l’impagament d’un crèdit de la seva titularitat.

Tot i així, en tots dos casos s’ha d’acreditar un requisit molt important: la insolvència del deutor. Segons la Llei Concursal, el deutor es troba en estat d’insolvència quan no pot fer front a les seves obligacions exigibles de forma regular. Aquesta insolvència pot ser actual o imminent.

Com es sol·licita el concurs necessari?

La sol·licitud de declaració de concurs de creditors necessari és l’eina que té tot creditor davant d’un impagament de les obligacions del deutor. L’article 2.4 de la Llei Concursal permet que qualsevol creditor pugui sol·licitar la declaració del concurs de creditors sempre i quan fonamenti la sol·licitud amb alguns d’aquests mitjans:

  1. Resolució per la qual es constata que no hi ha béns suficients per enfrontar el pagament del deute en un procediment d’execució.
  2. Impagament generalitzat en el pagament de les obligacions del deutor.
  3. Existència d’embargaments per procediments d’execució que poden afectar el seu patrimoni.
  4. L’aixecament o liquidació precipitada o ruïnosa dels béns del deutor.
  5. L’incompliment generalitzat de les obligacions tributàries durant els tres mesos anteriors, de les quotes de Seguretat Social i del pagament de salaris i indemnitzacions corresponents als últims tres mesos.

 

En el cas que el creditor fonamenti la seva sol·licitud en base a un embargament o una investigació de patrimoni infructuosa o una declaració administrativa o judicial d’insolvència, el Jutge dictarà la Interlocutòria de declaració de concurs inaudita parte.

Per altra banda, en el cas que es fonamenti en qualsevol dels altres mitjans anteriorment exposats, després de l’admissió de la sol·licitud de declaració de concurs, es donarà trasllat al deutor perquè pugui formular les al·legacions corresponents per oposar-se a la sol·licitud del creditor.

Un cop escoltades les al·legacions o celebrada, en el seu cas, la vista, el Jutge dictarà la Interlocutòria declarant o no el concurs.

Com es sol·licita el concurs voluntari?

A diferència de a sol·licitud de concurs necessari, que es configura com un dret del creditor impagat, la sol·licitud del concurs voluntari es configura com un deure pel deutor insolvent.

L’article 5 de la Llei Concursal estableix que el deutor ha de sol·licitar el concurs dins dels dos mesos següents a la data en que va conèixer o hauria de conèixer el seu estat d’insolvència. Es presumeix que el deutor coneix el seu estat d’insolvència quan han passat alguns dels fets que poden servir com a fonament per presentar la sol·licitud de concurs necessari.

Per presentar la sol·licitud, el deutor ha d’acreditar també la seva insolvència, aportant tot un seguit de documents exigits per la Llei, com per exemple, una memòria de la història econòmica i jurídica de la seva activitat, un inventari de béns i drets, la relació de creditors, entre d’altres.

Un cop presentada la sol·licitud i admesa a tràmit, el Jutge examinarà si concorren la resta de requisits legals i procedirà a dictar la Interlocutòria de declaració de concurs.

Què passa un cop es declara el concurs?

Un cop declarat el concurs, el Jutge procedeix a nomenar l’administrador concursal, que és l’organisme que s’encarrega d’estudiar la situació de l’empresa i administrar-la a fi d’obtenir els millors beneficis per totes les parts del concurs.

La declaració de concurs produeix efectes tan pels creditors com pel deutor. En el cas del deutor, les seves facultats sobre el patrimoni de la seva empresa queden condicionades per la declaració.

Com a norma general, en el cas que s’hagi declarat el concurs voluntari, el deutor mantindrà la capacitat d’administrar i disposar del seu patrimoni sota la intervenció de l’administrador concursal.

En el cas que el concurs sigui necessari, el deutor perd les seves facultats administratives i de disposició sobre el seu patrimoni, competència que s’atorga a l’administrador concursal.

Per altra banda, els creditors queden tots integrats en el que es denomina la massa passiva del concurs, sense cap excepció. Això comporta que perden la facultat d’iniciar execucions judicials o extrajudicials per reclamar el seu crèdit. Les actuacions que ja es trobaven iniciades abans de la declaració del concurs, es poden acumular al procediment concursal.

Quines solucions preveu la Llei Concursal?

Un cop l’administrador concursal ha presentat l’inventari de bens i la llista de creditors, la Llei Concursal dóna dos solucions al concurs: el conveni de creditors o la liquidació.

1. Fase de conveni de creditors:

El conveni de creditors suposa un acord entre el deutor i els creditors mitjançant el qual es pretén aconseguir el pagament del deute. Habitualment s’acorden quites o esperes i, en alguns casos, fins i tot amb la venda d’alguns dels béns i drets afectats a l’activitat professional, sempre que no suposi  la liquidació global del patrimoni de la concursada.

La proposta de conveni, pot ser presentada pel deutor o pels creditors que representin una cinquena part del passiu, i en tot cas, ha d’anar acompanyada de les adhesions dels creditors que donen suport a la proposta.

Posteriorment, el Jutge assenyalarà dia i hora per celebrar la convocatòria de la Junta General. En aquesta Junta, els creditors podran votar a favor o en contra d’aprovar la proposta de conveni, tenint en consideració el còmput de vots i majories necessàries previstes per la Llei.

L’aprovació del conveni no suposa el final de la situació concursal, ja que el conveni s’ha de complir íntegrament per declarar finalitzat el concurs. En cas contrari, s’obrirà la fase de liquidació del concurs amb les conseqüències legalment establertes.

2. Fase de liquidació

La fase de liquidació es pot obrir en qualsevol moment del concurs, a instància del deutor, però també en altres casos, quan no es presenten propostes de conveni o quan alguna d’elles no resulta aprovada.

Aquesta fase suposa la venda de tots els béns del deutor, per pagar el màxim nombre de creditors (seguint l’ordre legalment establert). Durant aquesta fase, el deutor perd els facultats d’administració, disposició i gestió del seu patrimoni, que passaran a l’administrador concursal.

 Què és la qualificació del concurs?

Finalment, el Jutge del concurs, un cop rebut els dictamen de l’administrador concursal i del Ministeri Fiscal, dictarà una sentència qualificant el concurs com a fortuït o com a culpable.

El concurs és qualificat com a culpable quan el deutor hagués generat o agreujat la seva situació d’insolvència, per actuar de forma dolosa o amb culpa greu.

Com et podem ajudar?

GIROLEX ESPAI JURÍDIC sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte.

 

 in luctus risus. pulvinar Donec sem, Curabitur