Com s’eliminen els antecedents policials?

En aquest article ens proposem explicar de manera senzilla i entenedora com eliminar els antecedents policials a la vegada que fem cinc cèntims conceptuals.

 

Què són els antecedents policials?

 

Els antecedents policials són aquelles dades personals recollides per la policia sense el consentiment de la persona afectada. Fins i tot pot tractar-se de dades especialment protegides (ideologia, afiliació sindical, religió, orientació sexual, etc.) quan són absolutament necessàries per a la investigació i prevenció de delictes o infraccions administratives. En principi aquestes dades es cancel·len automàticament quan ja no són necessàries, però no sempre és així, sobretot quan hi ha hagut un procediment judicial penal.

El seu marc normatiu es troba a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desenvolupada reglamentàriament pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

Quines diferències tenen respecte els antecedents penals?

 

És important no confondre’ls amb els antecedents penals. Mentre aquests s’originen en virtut d’una sentència ferma emesa per un Jutjat que sanciona la comissió d’un delicte i s’inscriuen als fitxers del Ministeri de Justícia, els antecedents policials sorgeixen des del moment que s’instrueixen diligències per a la seva posterior remissió a les Autoritats Judicials o Administratives, inscrivint-se als fitxers de les Forces i Cossos de Seguretat.

Per tant, si tenim antecedents penals vol dir que hem comès un delicte i, en canvi, si tenim antecedents policials és perquè en alguna ocasió hem estat detinguts, ens han citat per declarar com a investigats o ens han posat alguna multa (sobretot per infracció de la Llei de Seguretat Ciutadana) independentment de si hem estat condemnats.

Tot i que els antecedents penals tenen conseqüències més greus (a efectes de reincidència per exemple), tenir antecedents policials desfavorables pot influir negativament en tràmits com la concessió i renovació del permís de residència i treball per a estrangers.

 

Com sabem si tenim antecedents policials? El dret d’accés.

 

Com a interessats tenim dret a sol·licitar i obtenir de forma gratuïta la informació relativa a l’origen i la finalitat per a la que es van recollir les nostres dades personals. Aquest dret d’accés no és absolut, és a dir, la Llei preveu casos en que el responsable dels fitxers pot denegar-nos la informació sol·licitada.

Dit això, per obtenir els nostres antecedents policials primer hem de saber quin cos policial ha obtingut les nostres dades (policia, guàrdia civil, policia autonòmica, etc..), doncs ens haurem de dirigir al responsable dels fitxers mitjançant un escrit demanant accés a dita informació.

Rebuda la nostra sol·licitud, l’autoritat disposa de 30 dies per a facilitar o denegar la informació independentment de si figuren o no les nostres dades als fitxers. Si transcorregut aquest termini no hem rebut resposta, la nostra petició es considera desestimada i podrem interposar una reclamació a l’Agència de Protecció de Dades.

 

Com eliminem els antecedents policials? El dret de cancel·lació.

 

Un cop ja sabem els nostres antecedents, el següent pas és sol·licitar la seva cancel·lació aportant tota la documentació necessària. Podem trobar-nos amb diferents escenaris:

1) Antecedents amb condemna judicial penal. En aquest cas primer haurem de sol·licitar la cancel·lació dels nostres antecedents penals mitjançant un escrit als Jutjats per després demanar un certificat judicial que acrediti la fermesa de la resolució de finalització del procediment.Per tal d’obtenir aquest certificat favorable s’ha de tenir en compte els terminis de prescripció de la responsabilitat penal establerts al Codi Penal, que varien en funció de la gravetat del delicte.

2) Antecedents sense condemna judicial penal. En cas d’absolució, sobreseïment o arxiu de la causa que va motivar els antecedents policials, el certificat judicial haurà d’acreditar aquest fet.

3) Antecedents per infracció administrativa. El procediment a seguir és el mateix però dirigint-nos a la Delegació del Govern per demanar un certificat administratiu que acrediti el pagament de la sanció o l’exempció de responsabilitat pels fets que van motivar els antecedents.

 

Finalment, en els tres casos haurem de presentar el certificat amb una sol·licitud de cancel·lació d’antecedents policials davant l’autoritat responsable dels fitxers que conté les nostres dades. El responsable del fitxer haurà de resoldre sobre la nostra sol·licitud en el termini de 10 dies, transcorregut el qual sense obtenir resposta, podrem interposar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades.

 

L’equip de Grup Girolex espera que aquest article hagi estat d’ajuda i ens posem a la teva disposició per qualsevol consulta o aclariment, estarem encantats de poder ajudar i donar-te la tranquil·litat legal que et mereixes.

 amet, at ipsum Aenean adipiscing commodo leo. commodo accumsan et, libero.